Belasting op leegstaande en verwaarloosde woningen en gebouwen

Wat? 

De gemeente Beveren een belasting ter bestrijding van verkrotting van woningen en/of gebouwen.  De belasting is gericht op ongeschikte, onbewoonbaar verklaarde of verwaarloosde leegstaande woningen of gebouwen. Deze komen terecht in een inventaris. De inventaris wordt jaarlijks herzien.

De basisbelasting bedraagt :
  • 1.050 euro voor een volledig gebouw of woning
  • 80 euro voor een individuele kamer of studentenkamer
  • 690 euro voor elke overige woongelegenheid


Dit basisbedrag wordt vermenigvuldigd met aantal periodes van 12 maanden dat het gebouw, de woning, de kamer en/of overige woongelegenheid zonder onderbreking opgenomen is in de gemeentelijke inventaris of het leegstandsregister met een maximum van 5 periodes.

Voorwaarden: 

De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat het woonhuis, kamer, en/of overige woongelegenheid gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Zolang het gebouw en/of de woning niet is geschrapt uit de inventaris blijft de heffing, vanaf de datum van de eerste verjaardag, jaarlijks verschuldigd.

Hoe? 

Een ambtenaar van de gemeente stelt de leegstand vast en legt een lijst aan van enerzijds leegstaande en verwaarloosde woningen en anderzijds leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Deze lijsten worden opgestuurd naar de Administratie (AROHM). Binnen 90 dagen na ontvangst van de gemeentelijke lijst besluit de Administratie de woning of bedrijfsruimte al dan niet in de Inventaris op te nemen. (=registratie).

De eigenaar(s) van het geregistreerde goed wordt binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de officiële registratie op de hoogte gebracht via een aangetekend schrijven met name het registratieattest. Hij kan binnen 30 kalenderdagen na de betekening van het registratieattest, via een aangetekende brief, beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering. Uitspraak over het beroep wordt gedaan binnen 60 kalenderdagen na betekening van het beroep.

Uitzonderingen: 

In bepaalde gevallen kan u van deze belasting worden vrijgesteld. U dient deze vrijstelling zelf aan te vragen met een aangetekend schrijven.

Afleverende dienst: 
Financiële dienst
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 16 30