Cerpentier Alexander

Wat? 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING van exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

de heer Cerpentier Alexander heeft een melding verricht voor bemaling voor het plaatsen van een regenwaterput.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Nieuw-Arenbergstraat 8, 9130 Beveren;  met als kadastrale omschrijving

Afdeling BEVEREN 6 AFD (KIELDRECHT), sectie A, 0555 K  .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 mei 2019 akte genomen van de melding.

Deze melding met bijhorende plannen kan u komen inkijken bij de gemeentelijke milieudienst, Gravendreef 5A te Beveren.

Zoals vastgelegd in het omgevingsvergunningenbesluit dient deze aktename gedurende dertig dag bekend gemaakt te worden.  Deze bekendmaking loopt van 14 juni 2019 tot en met 14 juli 2019.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

 • Raad voor Vergunningsbetwistingen
  p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
  Koning Albert II-laan 35 bus 81
  1030 Brussel

 

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 14 juni 2019. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

 • het college van burgemeester en schepenen
 • de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

 

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;

2. het college van burgemeester en schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder ;

3. het voorwerp van het beroep;

4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

 

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

 

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

 

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

 

Te Beveren, op 14 juni 2019

Afleverende dienst: 
Milieubescherming
Gravendreef 5
9120 Beveren
België
03 750 14 80