Huwelijksaangifte

Wat? 

De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte gebeurt in de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt hierbij een akte van aangifte op.

Voorwaarden: 

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

U neemt best tijdig contact op met de dienst burgerlijke stand. De medewerker bereidt uw dossier voor en vraagt de vereiste (Belgische) akten op bij de gemeenten waar deze zijn opgemaakt.

De aangifte kan gebeuren door een van de aanstaande echtgenoten of door beiden. Indien één partner de aangifte doet dient deze een gelegaliseerde volmacht van de afwezige partner mee te brengen, evenals een fotokopie van de identiteitskaart.

De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert de huwelijksaangifte indien de aanstaande echtgenoten de vereiste documenten niet kunnen voorleggen.

Wat meebrengen? 

Aanstaande echtgenoten die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten de volgende documenten meebrengen:

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op;
  • een identiteitsbewijs;
  • indien één van de echtgenoten de aangifte doet: een gelegaliseerd schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.


Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meebrengen:

  • een bewijs van nationaliteit;
  • een bewijs van ongehuwde staat of indien men reeds eerder gehuwd was, een bewijs van de ontbinding of nietigverklaring van het vorige huwelijk, evenals een bewijs van de huidige burgerlijke staat;
  • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).


Indien de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een door een beëdigd vertaler opgemaakte vertaling vragen.

Opgelet:

  • Buitenlandse documenten moeten steeds voldoen aan de voorwaarden van de legalisatie. Informatie hierover wordt u eveneens verstrekt door de dienst burgerlijke stand.
  • Indien één of beide partners niet de Belgische nationaliteit bezit(ten) zijn er bijkomende attesten vereist. Ook voor deze informatie neemt u tijdig contact op met de dienst burgerlijke stand.
Afleverende dienst: 
Burgerlijke Stand
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 00
Verwante producten: