NV BOREALIS KALLO

Wat? 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
NV BOREALIS KALLO heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de uitbreiding van de productiecapaciteit van polypropyleen en co-polymeren van 350.000 ton/jaar naar 365.000 ton/jaar en de bouw van 16 nieuwe opslagsilo's en deze bevat : stedenbouwkundige handelingen & de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Jansweg 2, 9130 Beveren met als kadastrale omschrijving
Afdeling Sectie Grondnummer Exponent bisnummer
BEVEREN 8 AFD (KALLO) E 0167 T 
BEVEREN 8 AFD (KALLO) E 0167 M 
BEVEREN 8 AFD (KALLO) E 0167 W 
BEVEREN 8 AFD (KALLO) E 0167 V 
BEVEREN 8 AFD (KALLO) E 0167 X 
BEVEREN 8 AFD (KALLO) E 0167 Y 
BEVEREN 8 AFD (KALLO) E 0167 S 

Op 27 juni 2019 werd door Provincie Oost-Vlaanderen de gevraagde vergunning verleend mits naleving van de toepasselijke VLAREM voorwaarden en enkele bijzondere voorwaarden.

De beslissing ligt van 10 juli 2019 tot 8 augustus 2019 ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst, op volgend adres:
Gravendreef 5A, 9120 Beveren.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Hoe? 

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
DEPARTEMENT OMGEVING
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.  Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 10 juli 2019. 

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
- het college van burgemeester en schepenen van Beveren, Stationsstraat 2, 9120 Beveren;
- de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. de volgende referentie: OMV_2019023059
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (ref.OMV_2019023059)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Te Beveren, op 10 juli 2019

Afleverende dienst: 
Milieubescherming
Gravendreef 5
9120 Beveren
België
03 750 14 80