NV ELECTRABEL

Wat? 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
NV ELECTRABEL heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor het oprichten van 7 windturbines in tweede lijn ten zuiden van N49/E34 en deze bevat stedenbouwkundige handelingen & de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres  met als kadastrale omschrijving :
Afdeling BEVEREN 1 AFD (BEVEREN-WAAS 1), sectie A, nrs. 0277; 0278; 0276.
Afdeling BEVEREN 4 AFD (DEEL VRASENE), sectie A, nrs. 1066; 0871 A; 1042 A; 1041 A; 1044 A; 0937; 1068; 0936; 0955; 0945; 0952 C; 0956; 0953; 0944; 1067.
Afdeling BEVEREN 5 AFD (VERREBROEK), sectie B, nrs. 1120; 1124 A 2; 1125; 1162 C; 1187 A; 1189; 1190; 1196; 1197 A; 1198; 1199 A; 1199 B; 1200; 1201; 1202; 1203.
Afdeling BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie C, nrs.  0706; 0707; 0708; 0709; 0710; 0725; 0738; 0739; 0740; 0741; 0742; 0775; 0776; 0780 A; 0781 A.

Op 26 juli 2019 werd door Departement Omgeving de gevraagde vergunning verleend mits naleving van de toepasselijke VLAREM voorwaarden en enkele bijzondere voorwaarden.

De beslissing ligt van 3 augustus 2019 tot 2 september 2019 ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst, op volgend adres:
Gravendreef 5A, 9120 Beveren.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstellingvan vergunningsvoorwaarden.

Hoe? 

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:       
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 3 augustus 2019. 
Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
-              de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).
-              het Vlaamse Gewest
DEPARTEMENT OMGEVING
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:
1.            uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
2.            het Vlaamse Gewest en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder;
3.            het voorwerp van het beroep;
4.            een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
5.            een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:
*             200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
*             100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Te Beveren, op 3 augustus 2019

Afleverende dienst: 
Milieubescherming
Gravendreef 5
9120 Beveren
België
03 750 14 80