Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (bouwaanvraag)

Wat? 

Wanneer u constructieve werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een Omgevingsvergunning aanvraagt. U hebt dus een vergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • kapvergunning en vellen van bomen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Voor een aantal kleinere werken hoeft een Omgevingsvergunning niet aangevraagd te worden of is het voldoende dat u de werken meldt bij uw gemeente. 

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...
Voorwaarden: 

Op de website ruimtevlaanderen.be kan u nagaan of u een vergunning nodig hebt.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Opgelet: werken mogen niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Om zeker te zijn neemt u best altijd vooraf contact op met uw gemeente.

Hoe? 

Een Omgevingsvergunning vraagt u digitaal aan via het Vlaamse Omgevingsloket. Voor eenvoudige werken zonder medewerkign van een architect (bouwen van een tuinhuis, veranda, oprit, ...) is het mogelijk om te werken via de zogenaamde snelinvoer. Voor beide mogelijkheden moet u eerst inloggen met uw identiteitskaart. Het is nog steeds mogelijk aanvragen zonder verplichte medewerking van een architect analoog (op papier) in te dienen. Hiervoor wordt echter een extra kost aangerekend. Indien u een aanvraag analoog wenst indienen moet u de bijbehorende aanvraagformulieren invullen en de nodige dossierstukken indienen. Voor meer informatie over het indienen op papier kan u terecht op deze link. In beide gevallen moeten de ingediende documenten voldoen aan een aantal basisnormen.

De gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is.

Openbaar onderzoek

Voor sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen uw project. Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag. Het schepencollege zal zich uitspreken over de bezwaren.

Beslissing

Het college van burgemeester en schepenen zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met:

 • de eventuele bezwaren
 • de eventuele adviezen
 • de voorschriften van het gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling
 • de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, ...).

Als de gemeente u de vergunning verleent, dan krijgt u een afschrift van de beslissing. Vervolgens wordt een mededeling aangeplakt op de plaats van de werken gedurende een periode van 30 dagen.

Start van de werken

Als u niet binnen 35 dagen, vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte wordt gebracht van de instelling van een administratief beroep, dan mag u beginnen met de werken. U brengt de gemeente op de hoogte van de startdatum van de werken.

Prijs? 
 • Melding: 25 euro
 • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vereenvoudigde procedure): 25 euro
 • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (gewone procedure): 50 EURO
 • Bijkomende kost per wooneenheid/bedrijfsunit: 10 euro
 • Omgevingsvergunning voor Klasse 1 inrichting: 50 EURO (vereenvoudigde procedure) of 500 EURO (gewone procedure)
 • Omgevingsvergunning voor Klasse 2 inrichting: 50 EURO (vereenvoudigde procedure) of 100 EURO (gewone procedure)
 • Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: 100 EURO voor verkavelingen zonder wegenis (+50 EURO bijkomend per lot), 500 EURO voor verkavelingen met wegenis (+50 EURO bijkomend per lot).
 • Omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling van gronden: 100 EURO
 • Digitaliseren van een analoge omgevingsvergunningsaanvraag: 150 EURO
 • Aanvraag stedenbouwkundig attest: 25 EURO
 • Aanvraag planologisch attest: 100 EURO
 • Aanvraag conformiteitsattest: 50 EURO
Regelgeving: 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Omgevingsdecreet & Omgevingsbesluit

Afleverende dienst: 
Stedenbouw
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 20