Onderhoudsgeld - Hulp voor personen met een laag inkomen

Wat? 

Vanaf 1 januari 2005 kunnen personen die het leefloon of equivalent leefloon ontvangen beroep doen op specifieke hulp voor betalen van onderhoudsgelden. Sinds 25 mei 2007 komen ook personen die een bijdrage voor geplaatste kinderen moeten betalen in aanmerking.

Maximum 50 % van het die maand betaalde onderhoudsgeld met een maximum van 91,67 euro per maand (één twaalfde van het maximumjaarbedrag van 1.100 euro).

Voorwaarden: 
  • de onderhoudsplichtige heeft recht op een leefloon of het equivalent leefloon
  • de onderhoudsplichtige is onderhoudsgeld verschuldigd voor zijn kinderen of betaalt een bijdrage voor geplaatste kinderen en levert het bewijs van de volledige betaling hiervan
  • het kind woont daadwerkelijk in België.
Hoe? 

U dient een aanvraag in bij het Sociaal Huis dat een sociaal onderzoek zal uitvoeren om na te gaan of u recht heeft op deze specifieke hulp. Binnen de 30 dagen na de aanvraag moet het Sociaal Huis een beslissing nemen,die u vervolgens wordt meegedeeld.

Wat meebrengen? 
  • informatie over de identiteit en alle inlichtingen betreffende de verblijfplaats van het kind of de kinderen waarvoor de steunaanvrager een onderhoudsgeld of een bijdrage verschuldigd is
  • een afschrift van de beslissing of overeenkomst in verband met het te betalen onderhoudsgeld of tot de plaatsing, samen met een afschrift van de beslissing die de bijdrage vaststelt
  • het bewijs van de volledige betaling van het verschuldigde onderhoudsgeld of van de bijdrage.
Afleverende dienst: 
Sociaal Huis
Oude Zandstraat 92
9120 Beveren
België
03 750 46 00