Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren

Wat? 

Een woning die niet beantwoordt aan de basisvereisten van stabiliteit, bouwfysica, veiligheid of minimaal comfort is ongeschikt. Het decreet geeft een opsomming van de algemene criteria. Deze criteria worden in een technisch verslag voor ongeschiktheid verder verfijnd.

Een woning die ongeschikt is en bovendien een veiligheids- en/of gezondheidsrisico voor de bewoners inhoudt, is onbewoonbaar.

De beslissing om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren wordt genomen door de burgemeester.

Hoe? 
  • De vraag tot onderzoek kan uitgaan van de huurder, de eigenaar of een derde. Op basis van een bezoek ter plaatste stelt een deskundige een technisch verslag op. De gemachtigde ambtenaar maakt een advies op rekening houdend met het technisch verslag.
  • De eigenaar wordt op de hoogte gebracht van de mogelijke ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid van de woning. De eigenaar heeft 3 maanden de tijd om de nodige aanpassingswerken uit te voeren. 
  • Na 3 maanden zal de burgemeester al dan niet overgaan tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring. Vanaf dat moment wordt de woning onmiddellijk opgenomen in de inventarislijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen.
  • De woning wordt van de lijst geschrapt als aangetoond is dat deze voldoende hersteld is.
Afleverende dienst: 
Stedenbouw
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 20