Ontgraving of overplaatsing van de urne

Wat? 

maak een afspraak

Op vraag van de nabestaanden kan er toelating gegeven worden voor een ontgraving. Onder ontgraving verstaan we het opgraven van stoffelijke resten of urnen die begraven werden, of het uitnemen van een urne uit het columbarium. Na de ontgraving volgt een andere vorm van begraving, die gekozen werd door de nabestaanden.
De retributie is contant te betalen tegen afgifte van de vergunning.

Voorwaarden: 

Een ontgraving is enkel mogelijk op bevel van de gerechtelijke overheid of na een schriftelijke toelating van de burgemeester. Het verlenen van toestemming tot opgraving door de burgemeester kan enkel om ernstige redenen.

Hoe? 
  • De ontgraving of verplaatsing van de urne moet schriftelijk aangevraagd worden bij het gemeentebestuur.
  • De ontgraving gebeurt door een gespecialiseerde firma in opdracht van het gemeentebestuur. De aanvrager staat in voor alle kosten die hieraan verbonden zijn: de ontgraving zelf, de administratieve regeling, de aanwezigheid van een grafmaker.
Prijs? 
  • 1.000 euro voor een ontgraving van een kind dat minder dan 10 jaar was op het tijdstip van overlijden
  • 1.500 euro voor een ontgraving van een lichaam
  • 500 euro voor de overplaatsing van een urne
Uitzonderingen: 

Er dient geen vergoeding betaald te worden voor:

  • de ontgravingen die op bevel van de gerechtelijke overheden uitgevoerd worden;
  • de ontgravingen die moeten geschieden met het oog op het overbrengen van een oud naar een nieuw kerkhof van lijken, het begraven in een als concessie vergunde begraafplaats, en van urnen bijgezet in het columbarium of begraven in een urnenveld waarvoor eveneens een concessie werd verleend.
  • de ontgravingen van voor het vaderland gestorven militairen indien de ontgraving gebeurt wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden.

Afleverende dienst: 
Burgerlijke Stand
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 00