Openbaarheid van bestuur

Wat? 

openbaarheid van bestuur

Met het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur werd één globale regeling uitgewerkt inzake de passieve en de actieve openbaarheid van bestuur voor alle bestuursinstanties die binnen de bevoegdheid vallen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, met dezelfde procedureregels voor alle bestuursniveaus in Vlaanderen. Ook de Vlaamse gemeenten vallen hieronder.

Het basisprincipe uit het openbaarheidsdecreet houdt in dat alle bestuursdocumenten bij een bestuursinstantie principieel openbaar zijn. Eenieder kan er inzage van nemen, een afschrift van bekomen of er uitleg over vragen. Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen voorzien in het decreet, om andere belangen te beschermen. Alle informatie hierover vindt u terug op de website Openbaarheid van Bestuur van de Vlaamse overheid.

Hoe? 

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren, per brief of fax of via mail, en mag niet anoniem gebeuren. U moet geen motivering geven of geen belang aantonen, tenzij het gaat om informatie van persoonlijke aard.

Uitzonderingen: 

De vraag kan afgewezen worden:

  • als de vraag onredelijk is;
  • als de vraag op een te algemene wijze geformuleerd is;
  • als het gaat om bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn.

Van plannen die auteursrechtelijk beschermd zijn, kan u zonder voorafgaande toestemming van de architect geen kopie bekomen. Plannen worden dus in principe niet gekopieerd en opgestuurd.

Afleverende dienst: 
Communicatie
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 90