Plaatsen van een aankondigingsbord

Wat? 

Als u uw evenement wil aankondigen met een bord of een spandoek langs de openbare weg, heeft u hiervoor een toelating nodig van het gemeentebestuur. Dat geldt zowel voor borden op prive-domein als op openbaar domein.Indien u niet over de nodige vergunning(en) beschikt, bestaat de kans dat uw bord door onze technische diensten – of door de diensten van het ministerie of het provinciebestuur – wordt verwijderd en dat nog een onkostennota wordt nagestuurd.

Voorwaarden: 

U moet steeds rekening houden met de richtlijnen die u bij de toelating worden meegedeeld.

Hoe? 

U dient een schriftelijke aanvraag (via de post of via e-mail) in bij de dienst feestelijkheden of geeft op het aanvraagformulier "fuif of manifestatie" onder het luik "Publiciteit" aan dat u borden wenst te plaatsen.

Indien de borden geplaatst worden langs gewest- of provinciewegen is ook de toelating van de wegbeheerder (Vlaams gewest - agentschap Wegen en Verkeer of provinciebestuur) vereist.

Afleverende dienst: 
Feestelijkheden
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 11