Planschadevergoeding

Wat? 

Wanneer uw bebouwbare grond, gelegen in het Vlaamse Gewest, na een bestemmingswijziging een onbebouwbare grond wordt, dan kan u een vergoeding krijgen voor de geleden schade.

Hoe? 

Een planschadevergoeding wordt niet automatisch toegekend.

Wanneer u als eigenaar meent recht te hebben op deze vergoeding, dient u een planschadevordering in bij de rechtbank van eerste aanleg. U doet dit uiterlijk één jaar na het ontstaan van het recht op de planschadevergoeding.

Prijs? 

De planschadevergoeding bedraagt 80% van de waardevermindering van de grond als gevolg van de bestemmingswijziging.

Regelgeving: 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening