Projectsubsidie jeugdverenigingen

Wat? 

Jeugdverenigingen die aangesloten zijn bij de gemeentelijke jeugdraad en die een socio-cultureel project organiseren voor kinderen en/of jongeren, kunnen hiervoor een subsidie krijgen. Het bedrag van de toelage bedraagt maximum 75% van de gemaakte kosten die in aanmerking komen voor de toelage, met een maximum van 500 EUR per project.

Bovenop de projectsubsidie kan de jeugdvereniging een toelage krijgen voor het huren van een feesttent van minimum 150m².  Deze subsidie bedraagt 50% van het huurgeld van de tent met een maximum van 250 EUR.

Elke jeugdvereniging kan per kalenderjaar maar één aanvraag indienen.

Voorwaarden: 

Om als socio-cultureel project erkend te worden, moet het gaan om een initiatief dat:

 • een sociaal en/of cultureel karakter heeft;
 • zich in een sfeer van vrije tijd afspeelt;
 • zich afspeelt binnen de gemeentegrenzen van Beveren en zijn deelgemeenten;
 • een openbaar karakter heeft en dat zich dus richt naar een doelgroep die breder is dan de eigen leden van de vereniging;
 • de specifieke werking van een jeugdvereniging overschrijdt;
 • dat tijdelijk is van aard;
 • dat gratis toegankelijk is;
 • dat zich hoofdzakelijk richt tot de doelgroep 6 – 26 jarigen;
 • dat zich hoofdzakelijk richt tot kinderen en/of jongeren uit Beveren en zijn deelgemeenten.


Komen uitdrukkelijk NIET in aanmerking voor betoelaging:

 • projecten met een louter commercieel karakter;
 • projecten die niet voor kinderen en/of jongeren gerealiseerd worden;
 • een fuif;
 • een eetfestijn, ook al wordt het eetfestijn gecombineerd met een cultureel project.
Hoe? 
 • De jeugdvereniging richt de aanvraag tot het college van burgemeester en schepenen ten minste 2 maanden voor de datum van het socio-cultureel project.
 • De aanvraag wordt ter advies voorgelegd aan de Algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad.
 • Met het advies van de gemeentelijke jeugdraad wordt de aanvraag ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Ten laatste 1 maand na de uitvoering van het project brengt de jeugdvereniging de gemaakte kosten die in aanmerking komen voor subsidie binnen bij de jeugddienst.
 • Het bedrag van de toelage wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.
 • De toelage wordt uitbetaald aan de jeugdvereniging.
Wat meebrengen? 

De aanvraag moet vergezeld zijn van volgende informatie:

 • Een omschrijving va het project.
 • De plaats en het tijdstip.
 • Een omschrijving van de doelgroep.
 • Een raming van het verwachte aantal deelnemers.
 • Een gedetailleerde raming van de kosten en de opbrengsten.
 • Het rekeningsnummer, waarop de subsidie kan gestort worden.
Uitzonderingen: 

Volgende uitgaven komen niet voor betoelaging in aanmerking:

 • voeding en drank;
 • aankoop van producten die worden doorverkocht aan de deelnemers.
Afleverende dienst: 
Jeugddienst
Gravenplein 1
9120 Beveren
België
03 750 10 30