Regularisatieaanvraag vreemdelingen

Wat? 

maak een afspraak

Vreemdelingen kunnen een regularisatieaanvraag indienen bij de dienst Bevolking om een verlengd verblijf in België te bekomen als hun verblijfsvergunning is verstreken. Dit kan op basis van humanitaire, medische of technische redenen. Het gemeentebestuur maakt de aanvraag over aan de dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Die beslist uiteindelijk over het al dan niet aanvaarden van de aanvraag.

Afleverende dienst: 
Burgerzaken
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België