Schoolreglement gemeentelijk basisonderwijs

Wat? 

Het schoolreglement legt een aantal rechten en plichten vast. Het vormt één geheel van de afsprakennota en het pedagogisch project. De ouders ondertekenen het schoolreglement met inbegrip van de afsprakennota én het pedagogisch project van de school voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde.

Het schoolreglement wordt door de directeur voorafgaand aan elke inschrijving  schriftelijk of elektronisch (schoolwebsite, e-mail, …) aan de ouders ter beschikking gesteld. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert de directeur de ouders schriftelijk of via elektronische drager. De ouders moeten zich dan opnieuw schriftelijk akkoord verklaren. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar. Ouders die erom vragen, kunnen steeds een papieren versie van het schoolreglement krijgen.

BijlageGrootte
 schoolreglement basisonderwijs.pdf395.23 KB