Subsidie voor lidorganisaties GROS

Wat? 

Verenigingen die actief zijn rond ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit in de ruimste zin van het woord, en die na indiening van een aanvraag tot toetreding tot de GROS, door de algemene vergadering van de GROS werden aanvaard als lidorganisatie, kunnen elk jaar een subsidieaanvraag indienen bij de GROS ter ondersteuning van hun werking. Het werkjaar loopt hierbij van 1 juli van het jaar voorafgaand aan de aanvraag tem 30 juni van het jaar van subsidieaanvraag.

De subsidieaanvraag heeft betrekking op drie aspecten:

  • algemene werkingskosten
  • educatieve activiteiten en vorming
  • fondswerving
Voorwaarden: 
  • aanwezigheid op min. 2 algemene vergaderingen van de GROS in het betreffende werkjaar (één persoon kan hierbij slechts één lidorganisatie vertegenwoordigen);
  • aanwezigheid op min. 1 activiteit georganiseerd door de GROS in het betreffende werkjaar (een lijst met activiteiten zal opgenomen worden op het aanvraagformulier);
  • de subsidieverkrijgende vereniging verbindt zich ertoe de GROS te vermelden op alle communicatie naar leden en derden. Het logo is bij aanvraag verkrijgbaar via het secretariaat.
Hoe? 

De aanvraag gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier, aangevuld met de nodige bewijsstukken.

Afleverende dienst: 
GROS
secretariaat: Stationsstraat 8
9120 Beveren
België
03 750 17 71