Toelage nieuwbouw jeugdlokalen

Wat? 

Jeugdverenigingen die een nieuw lokaal bouwen kunnen hiervoor een toelage aanvragen. De toelage wordt berekend op basis van de grondoppervlakte van het lokaal. De toelage bedraagt 50% van de geraamde kosten op basis van de kostenraming van het ontwerp, bepaald door de architect. De toelage wordt beperkt tot een maximum van 3 m2 bebouwde oppervlakte per aangesloten lid. De verdiepingen worden hierin meegerekend

Voorwaarden: 
  • de jeugdvereniging richt een vzw-structuur op voor de opstart, de realisatie en de opvolging van de werken;
  • de vzw is in het wet van een stedenbouwkundige vergunning voor de werken;
  • de vzw heeft de grond waarop het nieuwe lokaal zal gebouw worden in eigendom of in erfpacht. Indien de vzw het perceel huurt, moet de eigenaar verzaken aan het recht tot natrekking met betrekking tot de gebouwen;
  • de aanvraag moet ingediend worden voor de aanvang van de werken;
  • in de aanvraag moet de nood en verantwoording voor het project duidelijk aangegeven worden.
Hoe? 

Het aanvraagdossier wordt ingediend bij het gemeentebestuur en voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke jeugdraad.  Het college legt na onderzoek het dossier ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

De toelage wordt uitgebetaald op basis van de werkelijk bewezen kosten op basis van de binnengebrachte facturen in schijven van minimaal 1 000 EUR. Het betreft facturen voor de aankoop van materialen, vergoedingen voor prestaties van derden en andere uitgaven, verbonden aan de bouw van het lokaal.

Afleverende dienst: 
Jeugddienst
Gravenplein 1
9120 Beveren
België
03 750 10 30