Toelage voor organisatie jeugdvakantie

Wat? 

Jeugdverenigingen kunnen voor de organisatie van jeugdvakanties of kampen een toelage krijgen vanuit de jeugdraad. De toelage wordt berekend op basis van een puntensysteem. De waarde van een punt wordt jaarlijks bepaald in functie van het totaal aantal punten en het beschikbaar krediet.

De jeugdvereniging krijgt voor de ingerichte jeugdvakantie het volgend aantal punten toegekend
- 1 punt per 25 overnachtingen met een max. van 30 punten;
- 10 punten wanneer blijkt dat het kamp op een degelijke manier werd voorbereid.

De punten worden toegekend door een onafhankelijke kwaliteitscommissie samengesteld uit begeleiders uit het jeugdwerk. Beroep hiertegen kan ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen

Voorwaarden: 
 • De organiserende verenigng is lid van de Jeugdraad;
 • De jeugdvakantie omvat minstens 4 overnachtingen en wordt tijdens de schoolvakantie georganiseerd;
 • Er zijn minstens 20 deelnemers waarvan 2/3 jonger dan 26 jaar;
 • Er is minstens één gekwalicificeerde begeleider aanwezig.
Hoe? 
 • De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier en moet samen met de bewijsstukken bij de jeugddienst ingediend worden voor 16 oktober. De bij te voegen bewijsstukken zijn:

  • de overeenkomst met de eigenaar van het terrein of gebouw
  • een officiële deelnemerslijst
  • de verslagen van de voorbereidende vergaderingen
  • het kampboekje

 • De jeugddienst verzamelt de aanvragen en legt binnen de twee maanden een toelagevoorstel voor aan de jeugdraad. Nadien wordt de toelage binnen de twee maanden uitbetaald.
Uitzonderingen: 

Jeugdverenigingen die nominatief een werkingstoelage ontvangen en jongerenafdelingen van politieke partijen komen niet in aanmerking voor deze toelage.

Afleverende dienst: 
Jeugddienst
Gravenplein 1
9120 Beveren
België
03 750 10 30