Toelage voor renovatiewerken jeugdlokalen

Wat? 

Erkende jeugdverenigingen die in de gemeente aan een jeugdlokaal verbouwingswerken, saneringswerken of omgevingswerken willen uitvoeren als eigenaar of huurder kunnen hiervoor een toelage krijgen van de gemeente.

Ook verenigingen of instellingen die rechtspersoonlijkheid bezitten en die huisvesting verschaffen aan plaatselijke jeugdverenigingen waardoor zij als bouwheer-eigenaar van jeugdlokalen optreden, komen voor de toelage in aanmerking.

Voorwaarden: 
  • de aanvraag dient te gebeuren voor aanvang der werken.
  • de aanvrager moet in het bezit zijn van een stedenbouwkundige vergunning indien de werken dit vereisen;
  • de jeugdvereniging moet het perceel waarop het lokaal opgericht wordt in eigendom of in erfpacht hebben. Indien het perceel wordt gehuurd, moet de eigenaar van de grond verzaken aan het recht van natrekking met betrekking tot de gebouwen. Indien de aanvraag uitgaat van een vereniging of instelling die geen jeugdvereniging is, moet zij het perceel waarop het lokaal wordt opgericht in eigendom hebben of in erfpacht hebben voor een periode van minstens 9 jaar. Op datum van de subsidieaanvraag moet het contract van erfpacht of huur nog minstens voor een periode van 6 jaar lopen.
  • de noodzaak en verantwoording van de werken moet in het aanvraagdossier duidelijk aangetoond worden.
  • indien de aanvraag voor de aangevraagd werken ook bij een andere instantie een toelage aanvraagt, dan moet dit in de aanvraag vermeld worden.
Hoe? 

De aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de Jeugdraad en aan de gemeentelijke technische diensten. Binnen een periode van 2 maanden na de aanvraagdatum beslist het College over de ontvankelijkheid van de aanvraag.

De toelage bedraagt volgend percentage van de kosten met volgende maximum toelage:

  • 25% van de kosten met een maximumtoelage van 7.500 EUR voor gewone verbouwingswerken aan het lokaal of omgevingswerken;
  • 50% van de kosten met een maximumtoelage van 15.000 EUR voor saneringswerken ter  verbetering van de algemene bouwtechnisch e staat. De aanvragen worden vooraf  geadviseerd door de technische dienst;
  • 75% van de kosten met een maximumtoelage van 20.000 EUR voor veiligheidswerken om te  voldoen aan de opmerkingen van de verschillende  controleverslagen (inbraakbeveiliging, keuring elektrische installatie, brandveiligheid).

Een combinatie van werken uit verschillende categorieën is mogelijk. Dan wordt voor de berekening van de toelage de werken uitgesplitst in de desbetreffende categorieën en geldt de  hoogste maximumtoelage.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de bouwindex. Die wordt ieder jaar op 1 januari vastgesteld en is van toepassing voor de in de loop van dat jaar uit te betalen toelagen.

Afleverende dienst: 
Jeugddienst
Gravenplein 1
9120 Beveren
België
03 750 10 30
Verwante producten: