Van Moer Luc

Wat? 

BEKENDMAKING besLissing omgevingsvergunning

De heer Van Moer Luc, heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor een hobby-landbouwbedrijf met 8 plaatsen voor runderen en opslag van 60 m³ vaste mest en deze bevat de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Koolputstraat 36, 9120 Beveren  met als kadastrale omschrijving

Afdeling BEVEREN 9 AFD (MELSELE), sectie C, 1000 K  

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 juli 2019 de vergunning verleend.

 

De beslissing ligt van 26 juli 2019 tot 25 augustus 2019 ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst, op volgend adres:

Gravendreef 5A, 9120 Beveren.

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.  Dit betekent dat u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

 

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

OF digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);

OF per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:
De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent. Stort dossiertaks (100,00 EUR) op de rekening IBAN: BE07 0962 4100 1066 BIC: GKCCBEBB van de provincie Oost-Vlaanderen met als mededeling “'Omgevingsvergunning - beroep', gevolgd door het referentienummer van het omgevingsloket (OMV_2019062201), de gemeente en naam aanvrager van het project”.  Voeg bij het beroepschrift het bewijs van betaling van deze dossiertaks.

 

Dien het beroep in uiterlijk op 25 augustus 2019 .

 

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

 • het college van burgemeester en schepenen van Beveren, Stationsstraat 2 te 9120 Beveren.

   

  Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

 2. de volgende referentie: OMV_2019062201;

 3. de redenen waarom u beroep aantekent;

 4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk zal ondervinden van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

 5. of u gehoord wenst te worden.

   

   

  Te Beveren, op 26 juli 2019

Afleverende dienst: 
Milieubescherming
Gravendreef 5
9120 Beveren
België
03 750 14 80