Verbintenis tot tenlasteneming

Wat? 

maak een afspraak

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document dat de dienst Bevolking aanmaakt indien een inwoner een vreemdeling wil uitnodigen voor een kort verblijf in België en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Het gaat hier over visumplichtige buitenlanders

Voorwaarden: 

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door één natuurlijke persoon (= de garant) die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven.

Hoe? 

Indien u zich garant wil stellen voor een vreemdeling, moet u bij het gemeentebestuur waar u ingeschreven bent in de bevolkingsregisters een formulier van verbintenis tot tenlasteneming afhalen.

Indien de voorwaarden vervuld zijn, legaliseert en dateert de gemachtigde beambte de verbintenis tot tenlasteneming waarna men het document meegeeft aan de persoon die de verbintenis tot tenlasteneming komt vragen.

De garant dient de verbintenis tot tenlasteneming (origineel exemplaar) naar de visumaanvrager op te sturen, samen met de bewijzen van identiteit en voldoende bestaansmiddelen. De uitgenodigde vreemdeling beschikt over een termijn van zes maanden na de datum van legalisatie van de verbintenis tot tenlasteneming, om zich hiermee te begeven naar de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post om er een visumaanvraag in te dienen.

Bij afgifte van een visum wordt het origineel exemplaar van de tenlasteneming terug aan de visumaanvrager overhandigd, aangezien deze dit document eventueel moet kunnen voorleggen als bewijs van voldoende bestaansmiddelen bij het binnenkomen van het Schengengrondgebied.

Wat meebrengen? 
 • uw identiteitskaart

 • de bewijzen dat u over voldoende bestaansmiddelen beschikt om garant te staan. Het gaat hier om een regelmatig inkomen. In dit verband zal rekening gehouden worden met de samenstelling van het gezin van de garant. Als bewijs van voldoende middelen van bestaan dient de garant loonfiches voor te leggen of documenten opgesteld door een openbare overheid, waaruit de maandelijkse of jaarlijkse netto/bruto inkomsten blijken. Worden ondermeer aanvaard in dit kader: loonfiches van de laatste 3 maanden, pensioenfiches, bewijs van uitkeringen, belastinguittreksel van het voorafgaande jaar,...

 • gegevens van de buitenlander die naar België wenst te komen:

  • naam en voornaam

  • geboortedatum

  • geboorteplaats

  • nationaliteit

  • nr nationaal paspoort

  • huidige verblijfplaats

  • plaats waar de visumaanvraag zal gebeuren

Afleverende dienst: 
Burgerzaken
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
BijlageGrootte
 informatiebrochure_garanten.pdf183.52 KB