Verbranden in open lucht

Wat? 

Biomassa-afval afkomstig van het onderhoud van tuinen onder geen enkele omstandigheid nog in open lucht verbrand worden. Er worden nog enkele heel specifieke uitzonderingen voorzien waar de verbranding in open lucht omwille van technische of sociale redenen niet uitgesloten kan worden:

  • wanneer nodig bij het beheer van bossen, als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment
  • in natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel
  • van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is
  • van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur, en van onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen. Er dient dan wel voorafgaandelijk een toelating aan de gemeente gevraagd te worden.
  • van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor het gebruik van een barbecuetoestel of voor het gebruik van een sfeerverwarmer
  • van dierlijk afval, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten
Regelgeving: 

De bepalingen zijn opgenomen in een nieuw hoofdstuk 6.11 in Titel II van het Vlarem. In dit hoofdstuk vindt u ook nog enkele bijkomende voorwaarden (o.a. meldingsplicht) over het verbranden in open lucht. De afstandsregels uit art. 89 van het Veldwetboek en art. 99 van het Bosdecreet hebben hier ook betrekking op.

Afleverende dienst: 
Milieubescherming
Gravendreef 5
9120 Beveren
België
03 750 14 80