Verplichte keuring van uw privériolering voor afvoer van afval- of regenwater

Wat? 

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met 'privéwaterafvoer' wordt bedoeld: uw leidingen voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Voorwaarden: 

U moet uw privériolering laten keuren in de volgende gevallen:

  • vóór de eerste ingebruikname
  • bij belangrijke wijzigingen aan de privériolering die de werking van het openbare rioleringsnetwerk kunnen bedreigen
  • na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder
  • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op uw privédomein.

Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering (sinds 1 juli 2011).

Hoe? 

U vraagt zelf de keuring aan. U kan hiervoor beroep doen op lijsten van de instellingen die keurders opleiden. De duur van een keuring hangt af van de situatie ter plaatse. Gemiddeld duurt een keuring één tot drie uur. Na de keuring krijgt u een keuringsattest.

Prijs? 

De bouwheer die door de stedenbouwkundige- of omgevingsvergunning verplicht is om de privériolering te laten keuren, is een voorafgaande borgstelling verschuldigd. Deze borg bedraagt 1.000 EUR voor nieuwbouw en andere bouwwerken aan eengezinswoningen, en bedraagt 3.000 EUR voor nieuwbouw en andere bouwwerken aan appartementsgebouwen en nijverheidsgebouwen.

Bij de melding van de voltooiing van de bouwwerken zal, voor de terugbetaling van de borg, een controle gebeuren door de technische dienst wegen. Indien deze controle niet wordt aangevraagd binnen de twee maanden na de beëindiging van de werken, zal de terugbetaling van de borg vervallen, onverminderd de eventuele aanrekening van meerkosten.

Afleverende dienst: 
Stedenbouw
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 20