Werkingstoelage voor jeugdverenigingen

Wat? 

Alle particuliere, lokale jeugdwerkinitiatieven die geen werkingstoelage op naam ontvangen, geen jongerenafdeling van een politieke partij zijn en aangesloten zijn bij de Jeugdraad, komen in aanmerking voor een jaarlijkse werkingstoelage. Deze toelage wordt berekend op basis van een puntensysteem. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de werking en de hieraan verbonden werkings-, huisvestings- en verbruikskosten, de kadervorming, de betrokkenheid bij de werking van de Jeugdraad en de aandacht voor bijzondere kansengroepen.

Voorwaarden: 
  • het gaat om erkende lokale, particuliere jeugdverenigingen die geen toelage op naam krijgen
  • de jeugdvereniging telt minstens 20 leden en de begeleiders volgden gezamenlijk minstens 30 uur kadervorming tijdens het voorbije werkingsjaar (indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan krijgt de vereniging een basistoelage)
Hoe? 
  • De aanvraag moet ingediend worden bij de jeugddienst voor 15 maart van het aanvraagjaar, met het aanvraagformulier. Alle nodige bewijsstukken moeten meegestuurd worden. De gegevens in de aanvraag dienen te gaan over het volledige voorbije werkingsjaar; dus ofwel kalenderjaar ofwel schooljaar al naargelang de werking van de vereniging.
  • De jeugddienst verzamelt alle aanvragen en legt ze binnen de 2 maanden voor aan de hiervoor speciaal opgerichte werkgroep.  De werkgroep is samengesteld uit geïnteresseerde leden van de jeugdraad, de secretaris van de jeugdraad en de jeugdconsulent.  De werkgroep beoordeelt de kwalitatieve gegevens van de aanvragen.
  • Op basis van de beoordeling van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens maakt de jeugdconsulent een toelagevoorstel op dat voorgelegd wordt aan de Algemene Vergadering van de Jeugdraad.
  • Bij positief advies van de Algemene Vergadering van de Jeugdraad wordt de toelage binnen de 2 maanden uitbetaald aan de vereniging.
Afleverende dienst: 
Jeugddienst
Gravenplein 1
9120 Beveren
België
03 750 10 30