Veelgestelde vragen bij het online inschrijven in het eerste jaar secundair

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf 16 mei inschrijven voor schooljaar 2019-2020 in een Beverse secundaire school of Middenschool de Stapsteen in Kruibeke. Op dat moment bestaat de kans dat er niet in alle richtingen nog vrije plaatsen zijn.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle Beverse secundaire scholen en Middenschool de Stapsteen in Kruibeke (vestigingsplaats van KA Beveren) doen mee. U vindt het overzicht van alle scholen op deze website. Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat uw kind een plaats heeft.

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker. Als u maar één school opgeeft en er is geen plaats, dan moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode (vanaf 16 mei) om te gaan inschrijven. Op dat moment bestaat de kans dat er geen vrije plaats meer is in de Beverse secundaire scholen.

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

U zet de scholen in volgorde van uw voorkeur. Het systeem tracht u een plaats toe te kennen in de school met uw grootste voorkeur. Wanneer u een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat u geen recht meer heeft op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer u een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft uw kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met 7 oktober 2019. Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat u uw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met u op.

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden (11 tot 31 maart).

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

U heeft het rijksregister van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op een kids ID of identiteitskaart (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. U kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van uw kind erop kan vermelden.

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op de webpagina waar u aanmeldt.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) die reeds ingeschreven zijn en kinderen van personeel van de school hebben absolute voorrang voor inschrijven wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school. Broers/zussen hebben voorrang op kinderen personeel.
Bij onvoldoende plaatsen van kinderen van eenzelfde leefeenheid, worden deze eerst nog geordend naar broers/zussen die ook kind zijn van personeel.
Elke school controleert na de aanmeldingsperiode de juistheid van deze gegevens.
Voor iedere school wordt, na ordening van de voorrangsgroepen, een rangorde voor alle andere aangemelde kinderen bepaald in de 1ste plaats volgens schoolkeuze en in de 2de plaats volgens toeval.
Deze rangorde bestaat uit 2 kolommen: indicator en niet- indicatorleerlingen. Voor iedere kolom zijn een aantal plaatsen voorbehouden (33% indicator- en 67% niet-indicatorleerlingen). Zowel indicator- als niet-indicatorleerlingen hebben voorrang voor de plaatsen die werden voorbehouden voor hun groep. Indien er minder leerlingen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaats is, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep.

Wie behoort tot de voorrangsgroep ‘kinderen van eenzelfde leefentiteit’?

Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

• broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
• halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
• kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats ("domicilie") hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

Wie behoort tot de voorrangsgroep ‘kinderen van personeel’?

Na de leerlingen van dezelfde leefentiteit hebben de kinderen van personeelsleden bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in de school waar het betrokken personeelslid werkt en ook in de scholen waar de inschrijvingen van de ene naar de andere school doorlopen. Een personeelslid kan enkel een kind inschrijven waarvan hij zelf de ouder is.

Om van deze voorrangsregeling gebruik te kunnen maken, moet een personeelslid op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen. Deze periode toont een voldoende duurzame band aan van het personeelslid met de school. Het personeelslid hoeft nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school van keuze op het moment dat de leerling zich inschrijft.

De voorrang kan dus worden opgenomen ongeacht de functie die het personeelslid uitoefent, dit kan een klusjesman, een leraar, een administratief medewerker, een pedagogische begeleider of logopedist zijn.

Het soort contract dat een school en een personeelslid hebben afgesloten, is evenmin van belang. Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

1° personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school;

2° personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.

Een personeelslid dat geaffecteerd is aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld is in een andere school, kan in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Naast de functie en het type contract is ook de tewerkstellingsbreuk van het personeelslid (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) van geen belang om voorrang te krijgen.

Is mijn kind een indicator- of een niet-indicator leerling?

Indien uw antwoord op één van de volgende vragen 'ja' is, dan is uw kind een indicatorleerling.

 • Ontvangt het gezin reeds een schooltoelage voor een kind dat reeds naar school gaat?
 • Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs?

U beantwoordt deze vragen in het aanmeldingsdossier en verklaart dat de gegevens die u invult correct zijn. Bij de inschrijving op de school is het mogelijk dat u extra documenten moet meebrengen of een verklaring moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding, anders annuleert de school uw plaats.
Meer informatie over de schooltoelage: www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

Ik weet nog niet of mijn kind zal instappen in 1A of 1B. Wat doe ik?

Bij de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs gaan de meeste leerlingen naar het voltijds gewoon secundair onderwijs, waar ze de 1ste graad starten in het 1ste leerjaar A. Leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben verworven en geen getuigschrift basisonderwijs hebben behaald, starten in het 1ste leerjaar B. U kan uw kind niet aanmelden voor zowel 1A als 1B. De aanmelding gebeurt via het rijksregisternummer. Elk rijksregisternummer kan slechts éénmaal aanmelden. Als u uw kind voor beide richtingen wil aanmelden omdat u nog niet zeker bent van de keuze, dan meldt u uw kind aan voor één van beide richtingen en contacteert nadien de beheerder. Deze beheerder zal uw kind ook voor de andere richting aanmelden.
Beheerder aanmeldingssysteem:
Dienst Onderwijs
Stationsstraat 2, 9120 Beveren
E: onderwijs [at] beveren [dot] be

Mijn kind heeft geen rijksregisternummer. Wat doe ik?

Een rijksregister is nodig om uw kind zelf aan te melden. Indien uw kind niet beschikt over een rijksregisternummer, dan contacteert u de beheerder. Deze zal uw kind aanmelden voor de door u gekozen school of scholen en richting.
Beheerder aanmeldingssysteem:
Dienst Onderwijs
Stationsstraat 2, 9120 Beveren
E: onderwijs [at] beveren [dot] be

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en toeval. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel ) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal toeval in rekening worden gebracht.
Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van toeval
Als het systeem uw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van uw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor u een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een ‘ticket voor inschrijving in de school”.
Het systeem bewaart de naam van uw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen, maar u blijft tot en met 7 oktober 2019 op de wachtlijst van deze school staan.

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind.
Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister.

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via onderwijs [at] beveren [dot] be.

Wat is een ticket voor bevestigen aanmelding?

Op uw “ticket voor bevestigen aanmelding” staat vermeld in welke school u zal kunnen inschrijven. Met het ticket bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. Indien u de aanmelding van uw kind echter niet bevestigt tijdens de bevestigingsperiode (24 april tot 15 mei), vervalt uw ticket of reservatie voor de school! Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school.

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot en met 7 oktober 2019.

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kan terecht bij de beheerder van het systeem via onderwijs [at] beveren [dot] be. De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie. Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie

Wat als ik geen computer of internet heb?

Neem dan contact op met een school of één van de onderstaande organisaties. Zij zullen u zeker verder helpen.

Beveren:

 • KCC

Stationsstraat 2, 9120 Beveren
03 750 15 10?
@beveren.be

 • Sociaal Huis

Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren
03 750 46 00
sociaalhuis [at] beveren [dot] be

 • Vrij CLB Waas en Dender

Ciamberlanidreef 80A, 9120 Beveren
03 316 20 20

 • CLB GO! Waasland

Dr. A. Verdurmenstraat 2, 9100 Sint-Niklaas
03 776 02 16

 • Computers beschikbaar:

Bib Beveren
Gravenplein 1, 9120 Beveren


Kruibeke

 • Dienst kinder- en jongerenbeleid

O.L. Vrouwplein 18, 9150 Kruibeke
03 740 02 27
jeugd [at] kruibeke [dot] be

 • Computers beschikbaar

Bib Kruibeke
O.L. Vrouwplein 18, 9150 Kruibeke

Of

Dienst kinder- en jongerenbeleid
O.L. Vrouwplein 18, 9150 Kruibeke

Hoe is de disfunctiecommissie samengesteld?

De disfunctiecommissie bestaat uit één vertegenwoordiger aangeduid door elk van de 3 deelnemende schoolbesturen (vrij katholiek, gemeenschapsonderwijs en gemeentelijk onderwijs). Er wordt een neutrale voorzitter aangeduid. Bij beslissingen met betrekking tot een specifieke school maakt de betrokken directie ook deel uit van de commissie maar zonder stemrecht, ook de afgevaardigde van het schoolbestuur heeft op dat moment geen stemrecht.

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie tijdens de aanmeldingsperioden?

Het doel van de disfunctiecommissie is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.
Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de disfunctiecommissie.

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie na de aanmeldingsperioden?

De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de disfunctiecommissie.
De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de disfunctiecommissie bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.
Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders. De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de disfunctiecommissie vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.
Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • Uw ticket voor inschrijving in de school
 • Indien u dit hebt ook de kids-ID of identiteitskaart van uw kind
 • Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
 • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage