Verkiezingen 26 mei

Zondag 26 mei 2019: verkiezingen van het Europese parlement, de Kamer en van het Vlaams Parlement.

Hoe juist stemmen?

Enkele weken voor de verkiezingen krijgt u een oproepingsbrief in de brievenbus. Hierop staat naar welk stemlokaal u moet gaan op 26 mei . De stemlokalen openen om 8 uur en sluiten om 14 uur. U neemt uw oproepingsbrief en identiteitskaart mee naar het stembureau.

Heeft u geen oproepingsbrief ontvangen? Geen nood. U kan in het gemeentehuis een duplicaat bekomen. Dit is mogelijk tot zondag 26 mei om 12 uur.

In het stemlokaal geeft u uw identiteitskaart en oproepingsbrief aan de voorzitter. Hij of zij geeft u de stembiljetten. U gaat in een stemhokje om te stemmen en stopt de stembiljetten in de juiste stembus. Vervolgens krijgt u uw identiteitskaart en oproepingsbrief terug. Op de oproepingsbrief wordt een stempel aangebracht als bewijs dat u naar het stemlokaal gekomen bent.

Bij verkiezingen kan u op verschillende manieren stemmen:
• U stemt door het bolletje bovenaan de lijst van een partij rood te kleuren (lijststem), of
• U stemt voor een of meerdere kandidaten en/of opvolgers binnen een lijst (naamstem), of
• U kan ook een lijststem en een stem voor een of meerdere kandidaten binnen een lijst geven;
Als u geen voorkeur heeft voor een partij of kandidaat, dan kan u blanco stemmen. In dit geval kleurt u geen bolletje.

Opgelet! Per stembiljet mag u maar voor één partij kiezen. U kan dus alleen maar kiezen voor kandidaten van dezelfde partij. Als u op meer dan één partij een stem uitbrengt, dan is uw stem ongeldig! Ook stembrieven waar tekeningen op staan, waar op geschreven is, zijn ongeldig en dus een maat voor niets.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen tellen niet mee bij de verdeling van de zetels.

Stembiljetten voor Beveren

Stemmen bij volmacht

In België geldt de stemplicht. In bepaalde omstandigheden kan u als kiezer echter niet zelf naar het stemlokaal gaan om te stemmen. U moet in dat geval een andere kiezer in uw naam laten stemmen door hem een volmacht te geven. U bent de volmachtgever, hij is de volmachtdrager.

Voortaan kan volmacht worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer. Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen. Volmacht kan in onderstaande gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7).

Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd (zie hieronder).

U kan een volmacht geven in de volgende gevallen:
1. U bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen. U voegt een medisch attest toe als bewijs.
2. U bent in België, maar u moet op de dag van de verkiezingen werken. U bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de leden van uw gezin of uw gevolg die met u in het buitenland verblijven, kunnen op basis hiervan een volmacht geven. U voegt een attest van uw werkgever toe als bewijs.
3. U oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. Ook de leden van uw gezin die met u samenwonen, kunnen op basis hiervan een volmacht geven. U voegt een attest toe van de burgemeester.
4. U verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. U voegt een attest toe van de directie van de instelling waar u verblijft.
5. U kan niet naar het stembureau gaan om redenen in verband met uw geloofsovertuiging. U voegt een attest toe van de betrokken religieuze overheid.
6. U bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau gaan. U voegt een attest toe van de onderwijsinstelling.
7. U verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld. U voegt een attest van de burgmeester toe, met de nodige bewijsstukken of een verklaring van erewoord.

Hoe wordt er volmacht gegeven?
U heeft twee documenten nodig om een volmacht te geven:
1. Het volmachtformulier ACD/11 of ACF/9bis. Dit kan worden gedownload van deze website met bijlage. U kan dit ook verkrijgen bij het gemeentebestuur.
2. een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kan gaan (het type attest hangt af van de reden waarom u een volmacht geeft).
U geeft de volmacht door het volmachtformulier in te vullen en het volmachtformulier allebei (zowel volmachtgever als volmachtdrager) te ondertekenen en het voormelde attest bij dit formulier te voegen.
Wat moet de volmachtdrager doen?

Het volmachtformulier kan worden afgehaald van de website: www.ibz.be/nl/verkiezingen. U kan het ook verkrijgen het gemeentebestuur.
Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Stemmen in een andere gemeente

U bent net verhuisd naar Beveren, maar dient nog in uw vroegere woonplaats te gaan stemmen?
Bepaalde groepen kiezers kunnen de terugbetaling aanvragen van de reiskosten die ze op de dag van de verkiezingen hebben gemaakt. Meer informatie hierover vindt u op deze website.

KCC (Klantencontactcenter)

T 03 750 15 11
E info [at] beveren [dot] be