Leden MAT gemeente

Het Managementteam (kortweg MAT) van de gemeente zorgt voor de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Het MAT bewaakt ook de eenheid in werking, de kwaliteit van de hele organisatie en de interne communicatie. Daarnaast moet het MAT verplicht geraadpleegd worden bij onder meer het voorbereiden van een intern controlesysteem, de afsprakennota tussen administratie en politiek bestuur, het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositie van het personeel, een deontologische code en de strategische nota van de meerjarenplanning.