De gemeente Beveren respecteert de privacy bij het verwerken van gegevens over het gebruik van de website beveren.be. Alle persoonlijke gegevens die bij het bezoek van de site worden overgemaakt, doet u vrijwillig tijdens uw bezoek. Deze gegevens worden bewaard en opgenomen in een databestand zodat we u op de hoogte kunnen houden van bepaalde informatie en/of activiteiten, of zodat we u kunnen informeren in geval van incidenten of rampen (crisiscommunicatiesysteem Domino).  Wij handelen hierbij in overeenstemming met de kaderwet van 30 juli 2018 tot de verwerking van persoonsgegevens.

Uw gegevens worden gebruikt voor:

  • ons administratief beheer;
  • verrichtingen via ons thuisloket;
  • informatieverstrekking over onze diensten via stedelijke media.

De verzamelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om uw aanvraag te behandelen en om u vervolgens informatie te bezorgen over onze diensten. Gegevens die u verplicht bent in te vullen, worden duidelijk aangegeven.

TOELATING VOOR VERWERKING

Door uw persoonsgegevens via onze website mee te delen, geeft u de gemeente Beveren uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Wij verwerken deze gegevens niet voor andere doeleinden of geven ze niet door aan organisaties of bedrijven waar wij mee samenwerken, zonder dat wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gevraagd.

PRIVACYVERKLARING

Gemeente Beveren gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij volgen de regels rond het verwerken van persoonsgegevens zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE

U beschikt op eenvoudig, schriftelijk verzoek over het recht op inzage, wijziging, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens die u betreffen.

OPT-OUT

Onze nieuwsbrieven hebben een eenvoudig opt-outsysteem. Op elk ogenblik kan u op verzoek verwijderd worden van onze distributielijst door middel van een uitschrijflink die u aantreft op elke toegezonden elektronische nieuwsbrief. In geen enkel geval zal uw e-mailadres worden doorgespeeld aan derden.

MACHTIGINGEN EN PROTOCOLLEN VOOR HET OPVRAGEN EN UITWISSELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor de toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft het lokaal bestuur een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.
De machtigingen waarover het lokaal bestuur Beveren beschikt, vindt u op deze pagina

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de kaderwet verwerking persoonsgegevens en de Algemene Vordering gegevensbescherming vindt u op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie.