De gemeente Beveren respecteert de privacy bij het verwerken van gegevens over het gebruik van de website beveren.be. Alle persoonlijke gegevens die bij het bezoek van de site worden overgemaakt, doet u vrijwillig tijdens uw bezoek. Deze gegevens worden bewaard en opgenomen in een databestand zodat we u op de hoogte kunnen houden van bepaalde informatie en/of activiteiten, of zodat we u kunnen informeren in geval van incidenten of rampen (crisiscommunicatiesysteem Domino).  Wij handelen hierbij in overeenstemming met de kaderwet van 30 juli 2018 tot de verwerking van persoonsgegevens.

Uw gegevens worden gebruikt voor:

  • ons administratief beheer
  • verrichtingen via ons thuisloket
  • informatieverstrekking over onze diensten via stedelijke media

De verzamelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om uw aanvraag te behandelen en om u vervolgens informatie te bezorgen over onze diensten. Gegevens die u verplicht bent in te vullen, worden duidelijk aangegeven.

TOELATING VOOR VERWERKING

Door uw persoonsgegevens via onze website mee te delen, geeft u de gemeente Beveren uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Wij verwerken deze gegevens niet voor andere doeleinden of geven ze niet door aan organisaties of bedrijven waar wij mee samenwerken, zonder dat wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gevraagd.

PRIVACYVERKLARING

Het lokaal bestuur Beveren gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij volgen de regels rond het verwerken van persoonsgegevens zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het lokaal bestuur Beveren gebruikt jouw persoonsgegevens dus nooit zomaar. We doen dat alleen voor doelen waarvoor we een duidelijke juridische basis hebben, ook wel de 'rechtmatigheid' genoemd. Onze 5 belangrijkste juridische basissen zijn:

  1. We verwerken je persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of opdracht uit Europese wetgeving, Federale wetten of Vlaamse decreten en hun bijbehorende uitvoeringsbesluiten. En daarnaast is de AVG zelf soms ook de juridische basis, bijvoorbeeld voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek en voor archivering in het algemeen belang.
  2. We gebruiken je gegevens om een taak van algemeen belang te vervullen of om een opdracht van openbaar gezag uit te voeren.
  3. We verwerken je persoonsgegevens, omdat je een overeenkomst bent aangegaan met het lokaal bestuur.
  4. Je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. We zullen je eerst goed informeren over wat die toestemming betekent, hoe je je toestemming eenvoudig weer kunt intrekken, met wie we je gegevens zullen delen en hoelang we van plan zijn om je gegevens bij te houden. Zo kun je je toestemming met kennis van zake geven.
  5. In bijzondere gevallen kunnen we je persoonsgegevens ook verwerken om je te beschermen. We doen dat wel alleen in hoogst uitzonderlijke, levensbedreigende noodsituaties of rampen.

RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE

U beschikt op eenvoudig, schriftelijk verzoek over het recht op inzage, wijziging, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens die u betreffen.

OPT-OUT

Onze nieuwsbrieven hebben een eenvoudig opt-outsysteem. Op elk ogenblik kan u op verzoek verwijderd worden van onze distributielijst door middel van een uitschrijflink die u aantreft op elke toegezonden elektronische nieuwsbrief. In geen enkel geval zal uw e-mailadres worden doorgespeeld aan derden.

MACHTIGINGEN EN PROTOCOLLEN VOOR HET OPVRAGEN EN UITWISSELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor de toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft het lokaal bestuur een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.
De machtigingen waarover het lokaal bestuur Beveren beschikt, vindt u op deze pagina

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de kaderwet verwerking persoonsgegevens en de Algemene Vordering gegevensbescherming vindt u op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie.