Voor de toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft het lokaal bestuur een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

Het lokaal bestuur Beveren beschikt over volgende machtigingen:

 • Beraadslaging over het verlenen van een algemene machtiging aan de Vlaamse steden en gemeenten, om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ("AAPD") voor toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door de steden en gemeenten (AF-MA-2016-110)
 • Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging om de gemeenten toegang te verlenen tot het reportorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voretuig, parkeerretributie, - belasting of parkeergeld schuldig zijn - Herziening van de beraadslaging FO n° 05/2015 van 19 maart 2015 (AF-AM-2015-099)
 • Aanvraag van Bibnet ten behoeve van de Nederlandstalige openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister voor identificatie en beheer van hun leden (RN/MA/2009/013)
 • Beraadslaging NR. 20/009 van 15 mei 2020 met betrekking de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie van de federale overheidsdienst financiën aan de Vlaamse steden en gemeenten in het kader van de toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door steden en gemeenten.
 • Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar het lokaal bestuur Beveren in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaan van lokale aanvullende woon- en huurpremies. De documentatie over dit protocol vind u hier.
 • Aanvraag van de VVSG ten behoeve van de gemeenten om toegang te krijgen tot informatiegegevens van het rijksregister met het oog op de uitvoering van de aan hen toevertrouwde taken (RN-MA-2012-319)

Het lokaal bestuur Beveren is verder aangesloten op volgende algemene protocollen:

 • Algemene protocollen onderwijs GDPR OVSG. Meer informatie en de huidige afgesloten protocollen vindt u terug op deze website
 • Protocol mededeling persoonsgegevens tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen in het kader van een bevraging, online en op papier, rond leefkwaliteit in de buurten. De documentatie over dit protocol vindt u hier.
 • Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegeven van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar het lokaal bestuur Beveren in het kader van het doorgeven van persoonsgegevens conform art. 34/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheid. Dit betreffende het hanteren van de quarantaine in het kader van Covid-19. De documentatie over dit protocol vindt u hier.
 • Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar het lokaal bestuur Beveren in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaan van lokale aanvullende woon- en huurpremies. De documentatie over dit protocol vindt u hier.
 • Het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Haven van Antwerpen-Brugge NV en de gemeente Beveren voor het delen van camerabeelden in de haven in het kader van veiligheid in de haven in geval van incidentenbeheer. De documentatie over dit protocol vindt u hier.
 • Protocol voor de toegang van livebeelden in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) naar gemeente Beveren. De documentatie over dit protocol vindt u hier.
 • Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens voor de toegang tot het Vlaams handhavingsplatform. De documentatie over dit protocol vindt u hier.
 • Protocol voor de elektronische mededeling en opslag van persoonsgegevens in het kader van de werking buurtinformatienetwerken. De documentatie over dit protocol vindt u hier.
 • Protocol voor de wederzijdse elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur, het Agentschap Wonen in Vlaanderen, stad/gemeente en OCMW in het kader van de Vlaamse Huisvestingstool en de huisvesting van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, om het Vlaams aanbod van opvangplaatsen in kaart te brengen. De documentatie over dit protocol vindt u hier.

 • Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegeven vanuit Opgroeien Regie (lokaal team Kind en Gezin Noord-Oost Waasland) naar OCMW Beveren in het kader van de samenwerking met het oog op het verhogen van de toegang tot de sociale hulp en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. De documentatie over dit protocol vindt u hier.