Elke burger heeft in het kader van openbaarheid van bestuur het recht om bestuursdocumenten in te kijken, er uitleg over te vragen of er een kopie van te krijgen.

Het begrip bestuursdocument is zeer ruim: het gaat over alle informatie, ongeacht de drager ervan, die in het bezit is van een overheidsinstantie.  Dit wil zeggen dat in principe alle informatie waarover de overheid beschikt, kan worden opgevraagd.

De aanvraag moet steeds betrekking hebben op bestaande documenten. Er kan dus niet gevraagd worden om:

  • gegevens te verzamelen uit dossiers en daaruit een nieuw document op te maken om de aanvraag te beantwoorden;
  • de gevraagde informatie te verwerken of te analyseren;
  • bijkomende uitleg op te schrijven;
  • een samenvatting van een omvangrijk dossier te maken.

Toekomstige documenten kunnen evenmin opgevraagd worden. Als een document niet af is of onvolledig is, moet het niet worden vrijgegeven.

Iedereen kan bestuursdocumenten opvragen: natuurlijke personen, rechtspersonen, feitelijke verenigingen of groeperingen, bedrijven, … De nationaliteit of de woonplaats van de aanvrager speelt geen rol. Ook overheden kunnen documenten bij andere overheden opvragen.

Vraag het aan via onderstaande knop.

online regelen

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u een ontvangstmelding. Uw aanvraag wordt onmiddellijk in een register genoteerd met de datum van ontvangst.

De algemeen directeur of de daartoe aangestelde medewerker beslist over de aanvraag. U krijgt binnen 20 kalenderdagen na de ontvangst van de aanvraag een antwoord via e-mail of brief. Deze termijn kan verlengd worden tot 40 dagen als de aanvraag moeilijk tijdig kan getoetst worden aan de uitzonderingen.

Als de documenten deels vallen onder bovenstaande uitzonderingen en deels niet, dan krijgt u alleen inzage of afschrift van het deel dat openbaar kan worden gemaakt. 

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar.  De wetgeving voorziet een aantal uitzonderingen.  Als de aanvraag aan een van de uitzonderingen voldoet, kan er beslist worden om het gevraagde bestuursdocument niet of slechts gedeeltelijk openbaar te maken.

Een volledig overzicht van de uitzonderingsgronden vindt u hier: https://www.vlaanderen.be/uitzonderingen-op-de-openbaarheid-van-bestuur

Bouwplannen worden gedurende een periode van 70 jaar auteursrechtelijk beschermd. Dit houdt in dat u zonder voorafgaandelijke toestemming geen kopie van bouwplannen kan krijgen. Plannen worden dus in principe niet gekopieerd en/of opgestuurd, uitgezonderd aan de eigenaar van een onroerend goed. Ze kunnen enkel ingekeken worden.

Een kopie van een bouwplan kan enkel en alleen afgeleverd worden aan de eigenaar van het onroerend goed. Bent u eigenaar, dan dient u bij uw aanvraag volgende stukken te voegen:

  • een schriftelijk bewijs van eigendom
  • een ingevulde en ondertekende verklaring op eer waarin u aangeeft het afschrift van de bouwplannen alleen voor privédoeleinden te gebruiken.

Het aanvragen van openbaarheid van bestuur is gratis.