Gemeente Beveren heeft een uitgebreid aanbod aan kinderopvanginitiatieven, zowel buitenschools als tijdens de vakantie. De gemeente werkt daarvoor samen met heel wat externe partners, die door de gemeente financieel ondersteund worden, maar zelf instaan voor de organisatie van de opvang.

Het volledige aanbod van kinderopvang in Beveren is gebundeld op de website opvang.vlaanderen.
U kunt het aanbod van alle kinderopvanginitiatieven in Beveren raadplegen op deze nieuwe website en een aanvraag indienen voor 1 of meerdere kinderopvanginitiatieven.

Klik hier om opvang.vlaanderen te raadplegen en een aanvraag te starten

Hulp nodig bij uw zoektocht naar opvang?
Enkel op afspraak

Lokaal Loket Kinderopvang
Gravenplein 8 | Beveren
T 03 750 15 11
E kinderopvang@beveren.be

GROEPSOPVANG

Minstens 9 kinderen tegelijk
Je kind wordt opgevangen in lokalen die specifiek voor de opvang zijn ingericht.
Sommige kinderdagverblijven werken op zelfstandige basis, en anderen worden gesubsidieerd door Kind en Gezin.
Bij sommige kinderdagverblijven betaal je een prijs die ze zelf vastleggen, bij anderen betaal je een prijs die wettelijk geregeld is en rekening houdt met je inkomen.

GEZINSOPVANG

Tot maximum 8 kinderen tegelijk. (eigen kinderen meegerekend)
Je kind wordt opgevangen door een onthaalouder in een gezinswoning.
De onthaalouder werkt op zelfstandige basis en kan zelf een prijs vastleggen.

ORGANISATOR VAN GEZINSOPVANG (DIENST VOOR OPVANGGEZINNEN)

Tot maximum 8 kinderen tegelijk per aangesloten onthaalouder. (eigen kinderen meegerekend)
Je kind wordt opgevangen door een onthaalouder in een gezinswoning.
De onthaalouder wordt begeleidt door een organisator van gezinsopvang die gesubsidieerd is door Kind en Gezin.
Je betaalt voor de opvang een prijs die wettelijk geregeld is en rekening houdt met je inkomen.

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

Georganiseerd door de school zelf. (eventueel in samenwerking met externen)
Georganiseerd door een IBO. (Initiatief voor Buitenschoolse Opvang)
Een IBO vangt kinderen op van de kleuterschool en het lager onderwijs, voor en na de schooluren en tijdens vakanties. De opvang gebeurt in groepsverband en in speciaal ingerichte lokalen. De kinderbegeleiders zijn opgeleid voor hun werk. De initiatieven voor buitenschoolse opvang zijn erkend door Kind en Gezin en voldoen dus aan de wettelijke voorwaarden.
De prijs voor opvang in een IBO ligt binnen bepaalde grenzen.
Een IBO stelt de opvang open voor alle kinderen. Meer en meer is er ook een aanbod voor kinderen die extra zorg nodig hebben, zieke kinderen, anderstalige kinderen, speciale opvanguren en dringende of onverwachte opvang. Een IBO mag niet discrimineren omwille van culturele of maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.  Tijdens vakantieperiodes is een IBO wettelijk verplicht voorrang te geven aan kinderen jonger dan 6 jaar. Het IBO kan naast deze wettelijke verplichting , eigen prioriteiten leggen en moet u duidelijk informeren over het opnamebeleid. Het speelgoed, de inrichting en de activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd en de interesses van de kinderen. Buitenschoolse opvang is vrije tijd. Je kind mag zelf bepalen wat het doet en met wie het speelt. Op woensdagnamiddag en tijdens vakantiedagen zijn er activiteiten. Meestal is er een rustig plekje om huiswerk te maken. 
Veel IBO‛s werken samen met andere initiatieven in de gemeente: Grabbelpas, speelpleinwerking, sportclubs, de muziekacademie,… Het vervoer van de school naar het IBO of omgekeerd is op een veilige manier geregeld. Een IBO heeft meestal meerdere adressen binnen een gemeente, zodat de afstand naar de school niet te groot is.

FLEXIBELE OPVANG

Opvang op vroege of late uren.
Weekendopvang.
Initiatieven die "flexibele kinderopvang" aanbieden, hebben ruimere openingsuren dan wat gangbaar is.

VAKANTIEOPVANG

Verschillende IBO's, kinderclubs en speelpleinwerking bieden tijdens schoolvakanties diverse opvangmogelijkheden aan, gecombineerd met leuke activiteiten die afgestemd zijn op de leeftijd van het kind.
Sportkampen, al dan niet in combinatie met kinderopvang, zijn terug te vinden in de gemeentelijke brochure "vakantietoppers".

KINDEROPPASDIENST

De Gezinsbond beschikt over een uitgebreid net van plaatselijke kinderoppasdiensten. Dankzij deze diensten kunnen jonge ouders familiale verplichtingen nakomen, boodschappen doen of eens gezellig een avondje uit.  een babysit van de Gezinsbond is goed opgeleid en verzekerd.

OPVANG ZIEKE KINDEREN

Het is niet altijd mogelijk om thuis te blijven wanneer uw kind ziek is. Vaak springen de grootouders of andere familieleden even in om op te passen. Maar er is meer en meer georganiseerde opvang van zieke kinderen.

INKOMENSGERELATEERDE KINDEROPVANG

In de inkomensgerelateerde kinderopvang (IKG) betalen de gezinnen die opvang gebruiken een financiële bijdrage naargelang hun inkomen: de inkomensgerelateerde ouderbijdrage. Het attest inkomenstarief kan je aanvragen via de website mijn.kindengezin.be. Per kind in de opvang heb je een attest nodig.

Om de organisatoren van kinderopvang te ondersteunen voorziet het gemeentebestuur van Beveren in een aantal subsidies.  Er zijn subsidies voor aanbieders van voorschoolse opvang (0 tot 3 jaar) en voor organisatoren van buitenschoolse kinderopvang (2,5 tot 12 jaar).