Een geveltuin is een strook begroeide openbare ruimte langs de gevel van een woning dat onderhouden wordt door de bewoner.
Voor de aanleg van een straattegeltuintje moet u toelating vragen aan de gemeente.

U moet zich houden aan het gemeentelijk reglement voor geveltuintjes. Dit reglement vindt u onderaan bij als download. 
Enkele belangrijke regels uit het reglement:

 • Het voetpad moet minstens over een breedte van 1,2 meter vrij blijven.
 • De maximum diepte van een geveltuin is 45 cm. Een mini-geveltuin is maximum 45 cm x 45 cm, afboording inbegrepen.
 • De geveltuin blijft op minimum 30 cm van de aanpalende buur en moet een hoogteverschil hebben met het voetpad van minstens 5 cm tot maximum 10 cm.
 • Het voetpad moet opnieuw afgeboord worden zodat de betegeling opgesloten blijft en niet los komt. Waar het trottoir een andere verharding dan betontegels vertoont, is deze afboording door middel van betontegels gewenst. 
 • De weggenomen verharding moet door de aanvrager bijgehouden worden zodat deze opnieuw in zijn oorspronkelijke staat kan hersteld worden. U kunt de uitgebroken betegeling ook naar de Technische dienst Wegen brengen.
 • De aanvrager is verplicht het tuintje ordelijk te houden en te zorgen dat het geen hinder of gevaar oplevert voor het verkeer.
 • De ondergrondse nutsvoorzieningen mogen door de aanleg van tegeltuintjes geen hinder ondervinden. De openbare besturen en vergunninghouders die voor de aanleg en herstelling van deze nutsvoorzieningen instaan, zijn niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan de bedoelde tegeltuintjes die optreden naar aanleiding van werken aan de leidingen.
 • Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.
 • Alles in het tuintje blijft eigendom van de vergunninghouder. Deze is burgerrechtelijk verantwoordelijk voor ongevallen die zouden voorkomen uit het bestaan van het tegeltuintje.
 • Na de aanleg van de geveltuin, zal de het voetpad herstellen aan een forfaitair bedrag van 25 EUR voor een mini-geveltuin tot max. 50 EUR voor een grotere.
 • De herstelling van het voetpad nadat de geveltuin werd opgebroken, wordt enkel en alleen uitgevoerd door de Technische dienst Wegen aan een forfaitair bedrag van 25 EUR voor een mini-geveltuin en 50 EUR voor de andere. Plantgoed wordt door de aanvrager verwijderd.

U moet niets meebrengen.

 • Vraag online de toelating voor de aanleg van een geveltuin.
 • Maak een afspraak met dienst Stedenbouw als u meer info wenst.
Online regelen Maak een afspraak

De aanvraag van een straattegeltuintje is gratis.

Download het volledige reglement.