Op zondag 9 juni 2024 worden de leden van het Europees Parlement verkozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie. Als u een Europese burger bent die in België woont, kunt u in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen.  

U moet een aanvraag indienen om op de kiezerslijst van de gemeente van uw hoofdverblijfplaats te staan, ten laatste op 31 maart 2024. 

Om als Europese burger aan deze verkiezingen deel te nemen, moet u aan vijf voorwaarden voldoen:

  1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten.
  2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben.
  3. Minstens 16 jaar oud zijn.
  4. Over stemrecht beschikken.
  5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Nationaliteit

Om te mogen stemmen, moet u op de datum van de verkiezing van het Europees Parlement onderdaan zijn van één van de 26 lidstaten die samen met België de Europese Unie vormen, namelijk: Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Slowakije, Slovenië of Zweden. De nationaliteitsvoorwaarde moet voldaan zijn wanneer de dienst Burgerzaken de kiezerslijsten afsluit op 1 april 2024. 

Verblijfplaats 

U moet ook ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente waar u in België verblijft. Deze voorwaarde moet voor 1 april 2024 vervuld zijn. 

Leeftijd 

Om te mogen stemmen moet u minstens 16 jaar zijn op de dag van de verkiezingen. 

Stemrecht hebben 

Om te mogen stemmen, mag u niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht. Bovendien mag u in het land van herkomst uw stemrecht niet verloren hebben door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing. 

Kiezerslijst 

U moet ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente van uw hoofdverblijfplaats.

Om u in te schrijven op de kiezerslijst vult u het formulier ‘C/1’ online in via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of print het onderstaande formulier en vul dit in.

U moet ten laatste op 31 maart 2024 het formulier online invullen, het ingevulde formulier afgeven in het gemeentehuis of het ingevulde formulier aangetekend per post opsturen. 

Op basis van uw ingevuld formulier behandelt het gemeentebestuur uw aanvraag. Als u door het college van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, ontvangt u een officieel bericht. Als uw inschrijving goedgekeurd is, zal u een oproepingsbrief ontvangen en bent u wettelijk verplicht om op 9 juni 2024 te gaan stemmen. 

U kan dan niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst. Als u later opnieuw wil deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst moet u de intrekking van uw inschrijving bij de gemeente aanvragen. Dat kan niet tussen 1 april 2024 en de dag van de verkiezing.

Eerdere aanvragen 

Als u in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen hebt ingediend (bv. voor de Europese verkiezingen van 2014 of 2019) en u toen als kiezer erkend werd, moet u geen nieuwe aanvraag indienen. Uw inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig. 

U kan uw inschrijving verifiëren bij het gemeentebestuur of via de applicatie MIJN DOSSIER (tab ‘Mijn gegevens’ > ‘Verkiezingen’) met behulp van uw elektronische verblijfstitel, pincode en een kaartlezer. 

Geweigerde aanvraag 

Het college van burgemeester en schepenen kan ook beslissen dat u niet erkend wordt als kiezer en u dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven. Deze beslissing wordt u dan officieel en schriftelijk meegedeeld. De beslissing kan het voorwerp uitmaken van een beroep. Voor informatie over de beroepsprocedure kan u terecht bij het gemeentebestuur of op www.verkiezingen.fgov.be (tab ‘Kiezers’).