Door de coronamaatregelen werkt onze dienstverlening enkel nog op afspraak.
Wilt u een afspraak met één van onze medewerkers? Dit kan via T | 03 750 15 11

Gemeente Beveren heft een belasting op de aanvragen tot het bekomen van een milieuvergunning in het kader van het Vlarem. Deze belasting is ook verschuldigd als een inrichting wijzigingen ondergaat waarvoor een machtiging vereist is.

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon die de aanvraag tot het bekomen van een milieuvergunning heeft ingediend.

De belastingplichtige (of zijn vertegenwoordiger) kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen zes maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet of van bij de kennisgeving van de aanslag. 

  • De belasting voor milieuvergunningen 2de klas wordt contant betaald tegen afgifte van een kwitantie. Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar.
  • De belasting voor milieuvergunningen 1e klas wordt ingekohierd  en aangerekend via een aanslagbiljet.  De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.