Als laatste van de drie gemeenten, keurde de gemeenteraad van gemeente Beveren op 14 november 2023 de fusie met Kruibeke en Zwijndrecht definitief goed. Daarmee is de fusiegemeente, die voorlopig de werknaam Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht draagt, een feit. In een volgende stap wordt een gemeenschappelijke gemeentenaam gekozen en wordt die samen met de fusie-intentie doorgegeven aan Vlaanderen. Zij geven hun finaal fiat, waardoor de fusiegemeente op 1 januari 2025 van start kan gaan.

Daarmee is een belangrijke kaap in het fusieproces gerond. Eerder dan een orgelpunt, is dit een belangrijke tussenstap in het verdere proces. Want nu komt het er op aan om in de korte tijd die rest, drie organisaties op elkaar af te stemmen en te brengen tot één performant geheel.

Eén van de stappen in het bewaren van de eigenheid van alle dertien deelgemeenten, is het naamgevingsproces. De fusiegemeente gaat immers op zoek naar een nieuwe naam. Elke deelgemeente behoudt zijn eigen voornaam , maar krijgt een nieuwe familienaam. Zo zal Kallo de naam Kallo behouden, maar zal in 2025  niet meer de familienaam Beveren dragen. Burcht blijft Burcht, maar ligt niet meer in Zwijndrecht en Bazel blijft Bazel, maar zal niet meer in Kruibeke liggen. Alle drie zullen dan een nieuwe familienaam dragen (en ook in die gemeente liggen).

Alle inwoners zullen bij dit keuzeproces betrokken worden. In september konden inwoners van Beveren en Kruibeke, maar ook inwoners van Zwijndrecht als die dat wilden, hun voorstellen voor een nieuwe naam doorgeven. Dat leverde een stevige long list op. Deze long list werd getoetst aan de vooropgestelde criteria en leverde na een selectie een shortlist aan namen op. Het is nu de bedoeling om deze shortlist voor te leggen aan de drie gemeenten. Zij zullen beslissen welke voorstellen definitief weerhouden worden. En dan kunnen alle inwoners online stemmen op de gemeentenaam van hun keuze. Stemmers zullen hun rijksregisternummer moeten ingeven, zodat alleen inwoners kunnen stemmen en dat elke inwoner één stem heeft. De gemeentenaam die de meeste stemmen haalt, wordt dus de nieuwe familienaam van de fusiegemeente.

Ook op het personeel van de drie organisaties heeft deze fusie impact. En net dat kan voor onzekerheid zorgen. Daarover is het bestuur altijd heel duidelijk geweest. Van in het prille begin van dit fusieproces werd gesteld dat medewerkers op twee oren mochten slapen. Zo zal iedereen na 1 januari 2025 een job blijven hebben, en behoudt hij of zij ook de huidige graad en opgebouwde anciënniteit. Het bestuur heeft ook duidelijk gesteld dat het de bedoeling is om een performante organisatie te creëren en daarvoor zullen we alle medewerkers kunnen gebruiken.

Er rest niet veel tijd meer om deze grote gemeente vorm te geven. Zowel de administratie als de politieke vertegenwoordigers zullen stevig moeten doorwerken om de nieuwe bestuursploeg op 1 januari 2025 te kunnen laten starten in een performante omgeving. Veel inwoners zullen nu met vragen over dienstverlening, reglementen en belastingen, vrijetijds- en sportaanbod, … zitten. Daar kunnen we helaas op dit moment dikwijls nog geen antwoord op bieden. De meeste beslissingen daaromtrent moeten immers genomen worden door de bestuursploeg die begin 2025 de gemeente zal vorm geven.

Ruim een jaar geleden werd er in de gemeenteraden van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht een beslissing tot principiële samenvoeging van de drie gemeenten goedgekeurd.

Donderdag 26 oktober werd in de gemeenteraad van Zwijndrecht de definitieve beslissing tot samenvoeging van Zwijndrecht met Kruibeke en Beveren beslist.

In Kruibeke wordt de beslissing tot fusie voorgelegd aan de gemeenteraad van maandag 6 november 2023 en in Beveren aan de gemeenteraad van dinsdag 14 november 2023.

Pas als de drie gemeenteraden de beslissing tot fusie goedkeuren, gaat de fusie effectief door. De nieuwe fusiegemeente gaat van start op 1 januari 2025. De tussenliggende periode is nodig om ervoor te zorgen dat alles in gereedheid kan worden gebracht om de nieuwe fusiegemeente te vormen.

Een naam voor een nieuwe fusiegemeente is er nog niet. Voorlopig luidt de werknaam ‘Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht’. Bedoeling is dat een naam voor de fusiegemeente na een participatietraject wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ten laatste begin 2024.

Een naam kiezen voor een nieuwe fusiegemeente is een belangrijke opdracht binnen een fusietraject.
Daarom willen we iedereen bij dit proces van naamgeving betrekken.
Tot en met 14 februari 2024 kon iedereen een stem uitbrengen op de nieuwe gemeentenaam.

Eind augustus ontvingen alle inwoners een brochure in de brievenbus over de mogelijke fusie met de gemeenten Kruibeke en Zwijndrecht. Daarin leest u o.a. waarom een fusie een troef is voor onze hele regio.

Download de brochure:

In het voorjaar van 2023 gingen de medewerkers van de drie besturen onder leiding van de externe transitiemanager (MONDEA) aan de slag om gelijkenissen en verschillen tussen de 3 lokale besturen op te lijsten. Ze deden dat rond specifieke thema’s als leefomgeving, dienstverlening, vrije tijd, interne zaken, openbaar domein, Sociaal Huis en onderwijs en kinderopvang. Naast de inhoudelijke thema’s werd ook gewerkt rond meer overkoepelende thema’s zoals dienstverlening, HR, financiën, ICT en de samenwerkingsverbanden.    
Ook mogelijke meerwaarden van, en aandachtspunten voor een fusie bekeken.  

Tegelijkertijd vergeleek de transitiemanager de drie gemeenten op basis van een aantal kerncijfers (zoals bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid, aantal werklozen, mensen in kansarmoede, ...).  

Dit inventarisatierapport  werd voorgesteld op 13 juni 2023.