De 3 buurgemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht hebben op de respectievelijke gemeenteraden van eind oktober de principiële beslissing genomen om een gemeentefusie te onderzoeken.
Concreet wil dit zeggen dat een ambtelijke projectgroep, samengesteld uit de 3 algemeen directeurs, de komende periode een mogelijke fusie zal voorbereiden. Een definitieve beslissing om tot een fusie te komen, zal ten laatste op 31 december 2023 genomen worden door de gemeenteraden van de 3 gemeenten.
Voor 2023 voorzien we een communicatietraject en hoorzittingen om de burger mee te betrekken in het fusieverhaal.
Ook een fusie van twee in plaats van drie gemeenten blijft een optie.

Wat zijn de volgende stappen

  • Een ambtelijke projectgroep met leden van de drie gemeenten gaat nu aan het werk om te de werking van de drie gemeenten te inventariseren. De projectgroep bekijkt wat nodig is om tot een succesvolle fusie te komen. De projectgroep stelt zijn rapport voor in juli 2023. Op basis van dit rapport kan het nieuwe gemeentebestuur na installatie op 01/01/2025 (er zijn immers gemeenteraadverkiezingen in oktober 2024) met volle kennis van zaken beslissingen nemen met betrekking tot de gemeentefusie. Uiteraard enkel als de huidige besturen eind 2023 beslissen om tot een gemeentefusie te komen.
  • In Beveren start in de loop van 2023 een communicatietraject op met de bevolking.
  • De definitieve beslissing over een fusie met de drie gemeenten wordt ten laatste op 31 december 2023 genomen door de gemeenteraden.
  • Bij een positieve uitkomst zal een definitief fusiedecreet in het Vlaams Parlement ter stemming worden gebracht. De  nieuwe fusiegemeente zou dan op 1 januari 2025 een feit zijn.

Waarom fusioneren?

Steeds meer taken voor lokale besturen

De hogere overheden schuiven steeds meer verantwoordelijkheden door naar de gemeenten. Dat vinden we een goede evolutie maar jammer genoeg krijgen we geen extra financiële middelen om dit te realiseren. Daarom is het voor (kleinere) gemeenten niet makkelijk om alle taken op een goede manier uit te voeren.

Vlaamse Overheid stuurt aan op vrijwillige fusies

Omdat grotere gemeenten de groeiende uitdagingen beter aankunnen, dringt de Vlaamse Overheid al geruime tijd aan op vrijwillige gemeentefusies. Vandaag hebben we de unieke kans om met een eigen visie voluit te gaan voor een fusie. Op die manier zijn we zeker dat we onze eigenheid kunnen behouden.

Een vrijwillige fusie is goed nieuws voor de financiële gezondheid van de gemeente

De Vlaamse overheid garandeert bij een vrijwillige fusie een schuldovername van 500 euro per inwoner.
Met 85 657 inwoners zou de schuld van de nieuwe fusiegemeente dus met ruim 42 828 500 euro verminderen (op basis van bevolkingscijfers 01/01/2022).

Waar gaan we voor?

Moderne dienstverlening op mensenmaat

Onze inwoners komen op de eerste plaats en kunnen ook in de toekomst rekenen op een performante én klantvriendelijke dienstverlening. Een basisdienstverlening in elke deelgemeente blijft het uitgangspunt.

Gemeenschappelijke uitdagingen aangaan

De gemeenten hebben ook een aantal uitdagingen gemeen: o.a. op het vlak van mobiliteit, de druk op de open ruimte en het klimaat. We moeten werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals de vergrijzing van de bevolking, het samenleven in diversiteit, de toenemende kloof tussen arm en rijk. We geloven dat we samen sterker staan om deze uitdagingen aan te gaan zodat we ook voor de komende generaties een mooie toekomst kunnen waarborgen.

Samen staan we sterk(er)

De fusie zou van de nieuwe gemeente met een kleine 86 000 inwoners een slagkrachtige gemeente maken die klaar is voor de uitdagingen van morgen, zoals bijvoorbeeld de stijgende personeelskosten en kosten voor digitalisering.
Als grote gemeente met een oppervlakte van ongeveer 204 km2 zouden we de op één na grootste gemeente van Vlaanderen worden. Daarmee kunnen we ons sterker profileren, zowel ten aanzien van omliggende steden als Sint-Niklaas en Antwerpen, als binnen de ruimere context van het Waasland.

Wat verbindt ons?

De drie gemeenten delen een rijke geschiedenis, met de ligging aan de Schelde als gezamenlijke troef. Enerzijds schenkt de stroom ons heel wat natuurpracht en recreatieve mogelijkheden. Anderzijds hebben Beveren en Zwijndrecht dankszij de Schelde een wereldhaven in de achtertuin, een aanzienlijke economische troef en goed voor de tewerkstelling.
En Zwijndrecht mag dan wel in de provincie Antwerpen liggen, de Zwijndrechtse ‘roots’ liggen net zoals die van Kruibeke en Beveren in het Waasland!

De drie gemeenten hebben momenteel al heel samenwerkingsverbanden in het Waasland: Zorgpunt Waasland, Interwaas, BiblioWaas, Erfgoedcel Waasland, Drugpunt Waas, afvalintercommunale Ibogem en de Eerstelijnszone. Met Kruibeke heeft Beveren al een jarenlange samenwerking binnen Hulpverleningszone Waasland, de Maatschappij voor Sociale Huisvesting, en de scholengemeenschappen. Beveren en Zwijndrecht hebben een gedeelde werking rond  UiTPAS Reynaert en de Kunstacademie Beveren.
Tot slot werken de brandweerzones waaronder Beveren en Zwijndrecht vallen, al grensoverschrijdend samen.  De formele gesprekken om de politiezones Zwijndrecht en Waasland-Noord te laten samenwerken zijn al eerder opgestart. Deze samenwerking zou perfect kaderen in een mogelijke fusie.