Inwoners van de gemeente hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering op de agenda van de raden te plaatsen en die punten te komen toelichten.

  • Om de agenda te halen, moeten de voorstellen/vragen van de burgers gesteund worden door minstens één procent van de inwoners ouder dan 16 jaar op het moment van de indiening van het voorstel.
  • Het voorstel of vraag moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van alle ondertekenaars.
  • Het verzoek bevat een gemotiveerde nota en eventueel nuttige stukken die interessant kunnen zijn voor de raden.
  • Het verzoek moet minstens twintig dagen vóór de dag van de vergadering van de raad bij het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau ingediend zijn om in de eerstvolgende raadszitting te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.
  • Het voorstel wordt aangetekend verzonden naar het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau (Gravenplein 8, 9120 Beveren) of via e-mail naar info@beveren.be. De indiener van het verzoek ontvangt een ontvangstmelding binnen een termijn van veertien dagen na de ontvangst van het verzoek bij het gemeentebestuur.
  • Het college van burgemeester en schepenen gaat na of aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden is voldaan. Als het college oordeelt dat het verzoek niet ontvankelijk is, legt het in die zin een voorstel van beslissing voor aan de raad, die finaal bevoegd blijft om te beslissen over de ontvankelijkheid.
  • Het verzoek wordt als eerste punt op de agenda van de raad geplaatst. De raad doet eerst uitspraak over de ontvankelijkheid van het verzoek en vervolgens over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoek opgenomen voorstellen en vragen. Als de raad ofwel het verzoek onontvankelijk verklaart ofwel zich ter zake niet bevoegd acht, neemt hij een gemotiveerde beslissing in die zin en wordt de behandeling van het punt stopgezet. De gemotiveerde beslissing wordt aan de indiener bezorgd. Een eventuele doorverwijzing naar de bevoegde gemeenteraadscommissie is hierbij steeds mogelijk. Als de raad zich bevoegd heeft verklaard, nodigt de voorzitter de indiener van het verzoek uit om het voorstel mondeling toe te lichten en eventuele vragen van raadsleden te beantwoorden. De indiener beschikt hierbij over een spreektijd van circa 15 minuten. Het is de indiener niet toegelaten naderhand deel te nemen aan de debatten. In elk geval is de gemeenteraad verplicht om een gemotiveerd wederantwoord te bieden. Dient het voorstel verder onderzocht te worden, zal dit onderzoek binnen het jaar plaatsvinden, gevolgd door een stemming over het betreffende voorstel.
  • De door de raad genomen beslissing ten gronde wordt bekendgemaakt zoals de overige raadsbeslissingen. Deze beslissing wordt tevens aan de indiener bezorgd.