Belg worden kan op twee manieren: door verklaring of door naturalisatie. De procedures zijn zeer verschillend.

 1. Verklaring gaat uit van de erkende rechten van de persoon. Als de verzoeker aan de wettelijke voorwaarden voldoet, heeft hij recht op de nationaliteit. Voor deze procedure zijn termijnen vastgelegd die garanderen dat het parket snel een beslissing neemt. Als het parket de nationaliteit weigert, kan de verzoeker in beroep gaan bij een rechtbank.
 2. Naturalisatie is een gunstregeling. Dat betekent dat er naast de wettelijke voorwaarden ook extra voorwaarden kunnen worden toegepast. De parlementsleden die zetelen in de Naturalisatiecommissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers nemen de beslissing. Tegen deze beslissing kan er niet in beroep gegaan worden. Ook als ze de termijnen niet naleven, heeft dat geen gevolgen. In de praktijk duurt deze procedure veel langer dan die van een verklaring.

VERKLARING

 • De vreemdeling is in België geboren en verblijft er wettelijk sinds zijn geboorte
 • De vreemdeling heeft al meer dan 10 jaar een wettelijk verblijf in België. In dat geval bewijst de aanvrager zijn kennis van één van de landstalen en zijn deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap.
 • De vreemdeling heeft al meer dan 5 jaar een wettelijk verblijf in België. 
  • De vreemdeling bewijst zijn kennis van een van de landstalen, zijn maatschappelijke integratie en zijn economische participatie.
  • De vreemdeling bewijst dat hij geen betrekking of economische activiteit kan uitoefenen door zijn leeftijd (pensioenleeftijd bereikt), een handicap of een invaliditeit.
  • De vreemdeling is ouder van een minderjarig Belgisch kind en bewijst zijn kennis van een van de landstalen en zijn maatschappelijke integratie.
  • De vreemdeling is getrouwd met een Belg(ische) en woont al 3 jaar met deze in België en bewijst zijn kennis van één van de landstalen en zijn maatschappelijke integratie.

NATURALISATIE

 • De vreemdeling heeft een wettelijk verblijf en kan het bewijs leveren van uitzonderlijke verdiensten aan België, op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak en kan geen nationaliteitsverklaring afleggen.
 • De vreemdeling is erkend als staatloze en heeft al meer dan 2 jaar een wettelijk verblijf.

KINDEREN JONGER DAN 18 JAAR

Kinderen geboren in België

 • Automatische toekenning van de Belgische nationaliteit:
  • De pasgeborene bevindt zich in België en de ouders zijn onbekend.
  • Een van de ouders of adoptanten is Belg op het moment van de geboorte of adoptie.
  • De ouders of adoptanten zijn vreemdelingen en het kind heeft geen nationaliteit (staatloos).
  • De ouders of adoptanten zijn vreemdelingen en een van de ouders is geboren in België en had gedurende ten minste 5 van de 10 jaar die aan de geboorte of adoptie voorafgaan een hoofdverblijfplaats in België.
  • De ouders of adoptanten zijn vreemdelingen, een ouder of adoptant die het ouderlijk gezag uitoefent, wordt Belg en het kind heeft een Belgische hoofdverblijfplaats.
 • Toekenning van de Belgische nationaliteit door verklaring
  • De ouders of adoptanten zijn vreemdelingen en minstens één van de ouders of adoptanten heeft een onbeperkt wettelijk verblijf in België op het tijdstip van de verklaring. Bovendien hebben zij gedurende de 10 jaar voor de verklaring hun hoofdverblijfplaats in België, leggen een verklaring af voor het kind 12 jaar is en het kind heeft sinds de geboorte een Belgische hoofdverblijfplaats.
 • Verkrijging door verklaring onder voorwaarden mogelijk vanaf 18 jaar in andere gevallen.

Kinderen geboren in het buitenland

 • Automatische toekenning van de Belgische nationaliteit
  • Een van de ouders of adoptanten is Belg en de Belgische ouder of adoptant is geboren in België.
  • Een van de ouders of adoptanten is Belg en het kind heeft geen andere nationaliteit voor het 18 jaar wordt (staatloos).
  • Een ouder of adoptant die het ouderlijk gezag uitoefent, wordt Belg en het kind heeft een Belgische hoofdverblijfplaats.
 • Automatische toekenning van Belgische nationaliteit door verklaring
  • Een van de ouders is Belg en ze leggen een nationaliteitsverklaring af voor het kind 5 jaar wordt.
  • Een van de adoptanten is Belg, ze leggen een nationaliteitsverklaring af minder dan 5 jaar na de adoptie en het kind is op het tijdstip van de verklaring nog geen 18 jaar.
 • Verkrijging door verklaring onder voorwaarden mogelijk vanaf 18 jaar als de ouders of adoptanten vreemdelingen zijn.

VERKLARING:

 • geboorteakte of een vervangend document
 • betalingsbewijs van het registratierecht
 • getuigschrift van verblijfplaats met overzicht van adressen
 • bewijs dat alle voorwaarden zijn vervuld: onbeperkt wettelijk verblijf, duur van voorafgaand verblijf en, wanneer vereist, maatschappelijke integratie, deelname aan de onthaalgemeenschap, talenkennis, ...

NATURALISATIE:

 • geboorteakte of een vervangend document
 • betalingsbewijs van het registratierecht
 • getuigschrift van verblijfplaats met overzicht van adressen
 • een nota met de redenen waarom het voor de verzoeker zo goed als onmogelijk is om een nationaliteitsverklaring af te leggen
 • bewijs dat alle voorwaarden zijn vervuld: onbeperkt wettelijk verblijf en, wanneer vereist, buitengewone verdiensten op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak, of een voorafgaandelijk verblijf van 2 jaar voor staatlozen en een kopie van het vonnis waarin de status als staatloze wordt erkend.
maak een afspraak

of maak telefonisch een afspraak

T 03 750 15 11

Vooraleer de verzoeker een aanvraag indient, moet een registratierecht van 150 EUR betaald worden bij het registratiekantoor bevoegd voor de hoofdverblijfplaats.

Adressen registratiekantoren