Jaarlijkse gemeentebelasting op de motoren die gebruikt worden in een nijverheid-, landbouw- of handelsonderneming of bij beoefenaars van vrije beroepen en ongeacht de krachtbron welke de motoren in beweging brengt.

Uitzonderingen: de belasting wordt niet geheven op:

  1. de éérste 50 kW van het totaal per belastingplichtige;
  2. motoren die gedurende het volledige, onmiddellijk voorafgaande jaar buiten de gemeente geplaatst werden.  Dit moet blijken uit desbetreffende, om de drie maanden te hernieuwen, schriftelijk ‘berichten van verplaatsing’;
  3. de motor gebruikt voor het aandrijven van een voertuig dat onder de verkeersbelasting valt of speciaal van deze belasting is vrijgesteld;
  4. de motor die een elektrische generator aandrijft, voor het gedeelte van zijn vermogen dat overeenstemt met de benodigde voor het drijven van een generator;
  5. de door perslucht aangedreven motor;
  6. de motorkracht welke uitsluitend gebruikt wordt voor toestellen tot waterbemaling, waardoor grondverzakkingen, overstromingen en soortgelijke gevolgen van waterellende worden tegengegaan;
  7. de motoren van vaartuigen die dienen voor het transport van goederen, en aan boord van bedoelde vaartuigen aanwezig zijn.

De voorwaarden vindt u terug in het belastingreglement.

Belastingreglement

De belasting geldt voor de motoren die door de belastingplichtige voor de exploitatie in de inrichting of bijgebouwen werden geplaatst, ongeacht het gebruik of de stillegging ervan gedurende het onmiddellijk voorafgaande aanslagjaar.

Het aangifteformulier

U doet ten laatste op 30 april van het aanslagjaar aangifte met het aangifteformulier dat u uiterlijk in de loop van de maand maart door de gemeente wordt toegestuurd.

De kostprijs wordt berekend op basis van het aangifteformulier.

/