De gemeente Beveren heft een belasting op risicohoudende bedrijven. Dit zijn bedrijven die:

  • behoren tot categorie I, II en III zoals bepaald in de wet van 21 januari 1987 ter stijving van het fonds voor risico’s van zware ongevallen en van het fonds voor preventie van zware ongevallen;
  • ressorteren onder de categorieën van projecten zoals omschreven in de bijlagen 1 of 2 van het besluit van 10/12/2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (met uitzondering van infrastructuurprojecten en inrichtingen welke zijn ingedeeld onder rubriek 9 “dieren” van bijlage I van titel I van het VLAREM);

  • ingedeeld zijn onder rubriek 17.2.1 in het kader van het Besluit Vlaamse Regering 06.02.1991 – VLAREM I – bijlage 1 – indelingslijst;

  • moeten voldoen aan de ISPS Code (International Ship and Port Facility Security);

  • een bebouwbare oppervlakte hebben van meer dan 8.000 m2 (in de situatie waarin het bedrijf het pand huurt, wordt de eigenaar beschouwd als belastingplichtige en wordt de derde/gebruiker vrijgesteld van aangifte met betrekking tot dit aspect).

De belasting wordt berekend in functie van de aard van de bedrijfsactiviteiten en de risico's die hieraan verbonden zijn. De details vindt u terug in het belastingsreglement.

De belasting is voor het volledige jaar verschuldigd voor het op 1 januari van het aanslagjaar in exploitatie zijnde risicobedrijf. De stopzetting of vermindering van de werkzaamheden in de loop van het aanslagjaar, geven geen aanleiding tot belastingvermindering.

Het volledig ingevulde aangifteformulier voor de in het aangifteformulier vermelde datum.

Dienst Financiën bezorgt u het aangifteformulier. Bezorg hen het volledig ingevulde aangifteformulier terug voor de in het aangifteformulier vermelde datum.

Om de aangifteplicht te vereenvoudigen moet u vanaf het tweede aanslagjaar waarvoor de belasting wordt aangerekend, de aangifte niet meer terug sturen indien er geen wijzigingen zijn aan de  belastbare grondslag. Indien u gebruik maakt van deze vereenvoudigde aangifte, wordt de belasting berekend op basis van de laatst ingediende aangifte.

Meer informatie vindt u terug in het belastingreglement.

Belastingreglement