Deze verplichtingen gelden voor stookolietanks (mazouttanks) die gebruikt worden voor de verwarming van woningen.

voor de stookolietank in gebruik genomen wordt

Elke tank voor stookolie (mazout) moet na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname gecontroleerd worden. 

 • Als er in de stookolietank(s) 5000 liter of meer kan, dan moet u dat melden bij het college van burgemeester en schepenen.
 • Als er in totaal meer dan 20 000 liter in de tank(s) kan, dan moet u een milieuvergunning aanvragen vóór de tank geplaatst wordt.

als de stookolietank in gebruik is

Ook na ingebruikname moet u uw stookolietank regelmatig laten controleren. Hoe vaak dat moet, hangt af van het volume van de tank, de plaatsing ervan (ondergronds of bovengronds) en de ligging (binnen of buiten de waterwingebieden en beschermingszones). Een 'ondergrondse tank' is een tank die in de grond is ingegraven. Een tank in een kelder is dus een 'bovengrondse tank'.

 • Tank van minder dan 5000 liter

 1. Een ondergrondse stookolietank van minder dan 5000 liter moet om de vijf jaar gecontroleerd worden door een erkende stookolietechnicus.
 2. Een bovengrondse stookolietank van minder dan 5000 liter moet sinds 1 maart 2009 na ingebruikname niet meer periodiek gecontroleerd  worden. Alleen de controle bij de plaatsing is verplicht.
 3. Staat er op het laatste onderhoudsattest dat de volgende controle op 1 maart 2009 of een latere datum moet gebeuren? Dan bent u niet verplicht uw tank periodiek te laten keuren.
 4. Staat er op het laatste onderhoudsattest dat de volgende controle op een datum vóór 1 maart 2009 moet gebeuren? Dan bent u verplicht de bovengrondse tank nog een laatste keer te laten controleren.
 5. Nam u een bovengrondse tank vóór 1 maart 2009 in gebruik? Dan bepaalt de 'datum voor volgende controle' op het laatste onderhoudsattest of er nog controle nodig is.

 6. Een bovengrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2003 een eerste periodieke controle ondergaan.
 • Tank van 5000 liter of meer

 1. Een ondergrondse stookolietank van 5000 liter of meer moet minstens tweejaarlijks een beperkt onderzoek (jaarlijks als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt) en om de 15 jaar een grondig algemeen onderzoek ondergaan (om de 10 jaar als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt). Ondergrondse tanks van gewapende, thermohardende kunststof zijn vrijgesteld van het grondig algemeen onderzoek.
 2. Een bovengrondse stookolietank van 5000 liter tot 20 000 liter moet om de 3 jaar een beperkt onderzoek ondergaan. 
 3. Een bovengrondse stookolie tank van meer dan 20 000 liter moet om de 3 jaar een beperkt onderzoek ondergaan én om de 20 jaar een algemeen onderzoek ondergaan.

U moet niks meebrengen.

Wie moet de stookolietank controleren?

Na de controle

Bij iedere controle of onderzoek stelt de erkende technicus of milieudeskundige een certificaat op voor de eigenaar of exploitant. Daaruit blijkt of de tank al dan niet voldoet aan de wettelijke bepalingen.

Na de controle krijgt uw installatie een groene, oranje of rode dop of merkplaat.

 • groen betekent dat de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en verder mag worden gebruikt.
 • oranje betekent dat de tank niet voldoet aan de wettelijke bepalingen maar dat de vastgestelde gebreken geen aanleiding kunnen geven tot verontreiniging buiten de tank. De tank mag nog worden gevuld tijdens een overgangsperiode van maximaal 6 maanden. De eigenaar of exploitant moet alle nodige maatregelen nemen om de tank opnieuw in goede staat te brengen. Vóór het verstrijken van de overgangsperiode moet een erkende technicus opnieuw de opslaginstallatie controleren.
 • rood betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. Het is verboden de opslagtank te vullen. De eigenaar of exploitant moet alle maatregelen nemen om de opslaginstallatie opnieuw in goede staat te brengen. Daarna moet een erkende technicus opnieuw de opslaginstallatie controleren.

Een controle en onderhoud van een stookolietank is niet gratis.  Vraag op voorhand de kostprijs aan de erkende technicus of milieudeskundige.