De basisregels van de ruimtelijke ordening worden vastgelegd in structuurplannen.

Met een ruimtelijk structuurplan bedoelen we het beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.

Er worden ruimtelijke structuurplannen op 3 niveaus opgemaakt (gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk):

  1. door het Vlaamse Gewest voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest: het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (afgekort: RSV). (https://omgeving.vlaanderen.be/ruimtelijk-structuurplan-vlaanderen). Het plan werd in 2011 herzien.
  2. door een provincie voor het grondgebied van de provincie: het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (afgekort: PRS). (https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/beleidsinstrumenten/Provinciaal%20Ruimtelijke%20Structuurplanning/Provinciaal%20Ruimtelijk%20Structuurplan.html)
  3. door een gemeente voor het grondgebied van de gemeente: het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (afgekort: GRS). (https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/wonen/ruimtelijke-planning/gemeentelijk-ruimtelijk-structuurplan)

Parallel aan de verdere uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bereidt de Vlaamse Regering een nieuw Beleidsplan Ruimte voor. (https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/bouwvergunningen-en-plannen/ruimtelijke-ordening/beleidsplan-ruimte-vlaanderen)

Deze plannen kunnen geraadpleegd worden op de respectievelijke websites. U kunt ze ook opvragen in Bib Beveren of op de dienst Stedenbouw.

Omgeving Vlaanderen Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan