Teneinde de goede ruimtelijke ordening in de gemeente in goede banen te leiden werd binnen de gemeente Beveren een Algemene Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (AGSV) opgemaakt.
Deze verordening geeft een algemeen verordenend kader voor de beoordeling van omgevingsaanvragen. Echter ontbreekt in veel gevallen een zicht op de wenselijkheid tot het bouwen van een meergezinswoning, dit al dan niet door verbouwing of omvorming van een eengezinswoning. De gemeente wenst de eigen visie hierover te verduidelijken en transparant aan de burger en ontwikkelaar(s) voor te leggen.

Op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (afgekort: VCRO) art. 4.3.1, §2 ontstaat de mogelijkheid tot de opmaak van een zogenaamde beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO). Deze BGO worden gelezen binnen de opportuniteitstoets van een vergunningsaanvraag. Bij elke omgevingsaanvraag wordt immers de “goede ruimtelijke ordening” beoordeeld. Als onderdeel hiervan werd vroeger enkel en alleen naar de bestaande toestand gekeken. Aanvullend hierop kan de gemeente nu de eigen visie verwerken in deze beoordeling via de BGO.

Met respect tot de ruimtelijke draagkracht van het specifieke gebied, alsook met innachtname van de noodzakelijkheid tot bijkomende verdichtingsmogelijkheden, wordt getracht de gewenste ruimtelijke structuur in kaart te brengen. Deze opdeling moet de mogelijkheid bieden omgevingsaanvragen specifiek op typologie inzake inpasbaarheid te kunnen beoordelen. De gewenste versterking van het ruimtelijk rendement kan immers niet ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit en de specifieke context. Om de uiteindelijke visie te bekomen wordt niet enkel gekeken naar de huidige toestand (aanwezige typologieën), maar ook naar de locatie (kern, rand, ...) alsook de bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

De visie op de inpasbaarheid van de typologie wordt per deelgemeente opgesomd op straatniveau, eventueel gedetailleerd op basis van o.a. huisnummers.

De gemeente behoudt de mogelijkheid om op later tijdstip een gebiedsdekkend (eventueel thematisch) Ruimtelijk Uitvoeringsplan (afgekort: RUP) op te maken om alzo een detaillering in de voorgenoemde afbakening mogelijk te maken en effectief een juridisch verordenend kader te bieden.

De gemeenteraad heeft op 29 maart 2022 de Visienota Meergezinswoningen definitief vastgesteld.