De brandweer blust niet alleen branden, ze doet ook aan brandpreventie. Daarmee willen ze maatregelen treffen om brand te voorkomen en te beperken, de gevolgen ervan te minimaliseren en een veilige evacuatie van de aanwezige personen mogelijk te maken. Ook de veiligheid van de brandweermannen bij een mogelijke interventie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.  

Bij alles wat men wil bouwen, uitgezonderd de gebouwen met maximaal 2 bouwlagen en een totale oppervlakte kleiner dan 100m² en de eengezinswoningen, heeft men een advies van de brandweer nodig. Dit advies wordt toegevoegd aan de stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning. Men dient de bemerkingen uit het advies op te volgen. Na uitvoering van de bouwwerken en voor ingebruikname,  moet men de brandweer uitnodigen voor een controle ter plaatse.  

Bij onder meer inrichtingen voor kinderopvang, toeristische logies, ouderenvoorzieningen,… kan er bij een erkenningsaanvraag een attest en verslag van de brandweer gevraagd worden. De brandweer komt daarbij ter plaatse en gaat na of de inrichting voldoet aan de wettelijk voorschriften.

U moet niks meebrengen.

Bij de stedenbouwkundige aanvraag/omgevingsaanvraag is het noodzakelijk een inlichtingenformulier preventie aan uw dossier toe te voegen.

Een advies en controle is niet gratis. Er wordt een retributie van minimaal 100 euro geheven. Deze omvat de eerste twee uren prestaties van een dossier. Indien de behandeltijd meer bedraagt dan 2 uur, zal er een bijkomende retributie geheven worden van 48,31 euro per begonnen half uur. De administratieve kosten van een preventiedossier worden vastgesteld op 20 euro.
De behandeltijd omvat de tijd besteed aan de voorbespreking, studie van het dossier en de plannen, het plaatsbezoek en het afwerken van het advies of verslag.