Wie het financieel moeilijk heeft en zijn of haar energiefactuur moeilijk kan betalen, kan eventueel rekenen op de steun van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voor wie recht heeft op de toelage varieert de tussenkomst tussen 14 eurocent en 20 eurocent per liter brandstof (met een maximum toelage van 400 euro per jaar). Maximum 2000 liter brandstof.

Let op: niet elk type brandstof komt in aanmerking. De toelage geldt enkel voor huisbrandolie, lamppetroleum (type c) en bulkpropaangas. De toelage geldt dus niet voor aardgas, propaangas in gasflessen of butaangas in gasflessen.

  • Recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

  • Een bruto belastbaar inkomen hebben dat lager is of gelijk aan 23 851,17 EUR verhoogd met 4 413,54 EUR per persoon ten laste. 

  • Via het Sociaal Huis een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling krijgen.

Vraag de toelage binnen de 60 dagen na levering aan bij het Sociaal Huis.

of maak online een afspraak

maak een afspraak

Een tussenkomst in de verwarmingskosten is gratis.