Premie voor een laagenergiewoning
Premie voor balansventilatie met warmterecuperatie
Premie voor superisolerend glas
Premie voor het aanleggen van een groendak
Premie voor hemelwatergebruik
Premie voor weren van opstijgend vocht
Premie voor waterdoorlatende verharding
Premie voor gebruik van duurzaam hout
Premie voor voorgevelrenovatie
Premie voor bewoonde zwaluwnesten
Premie voor kleine landschapselementen
Hinderpremie bij openbare werken
Premie voor een warmtepompinstallatie
Subsidie voor Europese sportwedstrijden of wedstrijden op topsportniveau
Ondersteuning topsport
Subsidie voor de individuele sportbeoefenaar
Werkingssubsidie sportverenigingen seizoen 23-24
Subsidie voor bijzondere sportinitiatieven
Toelage middenstandsverenigingen
Premie consortiumbewaking
Sociaal Verwarmingsfonds

Tegemoetkoming in huisbrandolie (Mazout) of lamppetroleum (type C) en bulkpropaangas

Gemeentelijke toelage restafval
Gemeentelijke huursubsidie
Tegemoetkoming in de huurprijs (Vlaamse huursubsidie)
Zorgpremie volwassenen
Zorgpremie kind
Teruggave gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
Tegemoetkoming op de mutualiteitsbijdrage
Premie voor verhuur aan een sociaal verhuurkantoor
Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
Incontinentieforfait
De Lijn-korting voor mensen met een leefloon of inkomensgarantie
KIA-cheque (Kind in Actie)
Schoolparticipatiefonds

Heeft u ook recht op een korting op uw schoolfactuur?

Tijdelijke energiepremie voor gezinnen met een laag inkomen
Tussenkomst in vervoerskosten voor mensen met een beperking