Premie voor een laagenergiewoning
Premie voor balansventilatie met warmterecuperatie
Premie voor superisolerend glas
Premie voor het aanleggen van een groendak
Premie voor hemelwatergebruik
Premie voor weren van opstijgend vocht
Premie voor waterdoorlatende verharding
Premie voor gebruik van duurzaam hout
Premie voor voorgevelrenovatie
Premie voor bewoonde zwaluwnesten
Premie voor kleine landschapselementen
Hinderpremie bij openbare werken
Premie voor een warmtepompinstallatie
Premie voor verhuur aan een sociaal verhuurkantoor
Tegemoetkoming op de mutualiteitsbijdrage
Teruggave gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
Zorgpremie kind
Zorgpremie volwassenen
Sociaal Verwarmingsfonds

Tegemoetkoming in huisbrandolie (Mazout) of lamppetroleum (type C) en bulkpropaangas

Gemeentelijke huursubsidie
Gemeentelijke toelage restafval
Tegemoetkoming in de huurprijs (Vlaamse huursubsidie)
Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
Incontinentieforfait
De Lijn-korting voor mensen met een leefloon of inkomensgarantie
KIA-cheque (Kind in Actie)
Subsidie voor Europese sportwedstrijden of wedstrijden op topsportniveau
Ondersteuning topsport
Subsidie voor de individuele sportbeoefenaar
Schoolparticipatiefonds

Heeft u ook recht op een korting op uw schoolfactuur?

Werkingssubsidie sportverenigingen seizoen 22-23
Subsidie voor bijzondere sportinitiatieven
Toelage middenstandsverenigingen
Premie consortiumbewaking
Tussenkomst in vervoerskosten voor mensen met een beperking