Het schoolparticipatiefonds geeft aan gezinnen met kinderen in basis- en secundair onderwijs korting op de schoolfactuur.
Voor schooljaar 2021-2022 gelden volgende regels:

 • Voor het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) bedraagt de tussenkomst 80% van de maximumfactuur, rekening houdend met de indexatie. Activiteiten en materialen tijdens de schooltijd die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen (toneelbezoek, daguitstappen, sportactiviteiten, zwemlessen, ...)  en het remgeld en kosten voor buitenschoolse opvang zijn niet opgenomen in dit fonds.
 • Voor secundair onderwijs bedraagt de korting op de schoolfactuur éénmalig 45 EUR.

Vanaf schooljaar 2022-2023 zal de korting aangepast worden volgens het nieuwe reglement:

 • Kleuteronderwijs: max. 50 EUR korting / schooljaar
 • Lager onderwijs: max. 100 EUR korting / schooljaar
 • Secundair onderwijs: max. 150 EUR korting / schooljaar

Elk schoolgaand kind uit een gezin dat in Beveren gedomicilieerd is of dat in een sociale voorziening in Beveren verblijft en minstens voldoet aan 1 van onderstaande criteria:

 • Kinderen die zelf of via hun ouders (voogd) recht hebben op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Het gezin mag slechts 1 onroerend goed in bezit hebben, namelijk de eigen woning, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1385 EUR te vermeerderen met 231 EUR per kind ten laste. (volgens VT bedragen)
 • Kinderen uit gezinnen waarbij het netto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan 33 500 EUR. Het gezin mag slechts 1 onroerend goed in bezit hebben, namelijk de eigen woning, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1385 EUR, te vermeerderen met 231 EUR per kind ten laste.
 • Gezinnen die in collectieve schuldbemiddeling, budgetbeheer en/of budgetbegeleiding zijn.

Een aanvraag van het schoolparticipatiefonds kan vanaf 1 september tot en met 30 juni.

Het attest is 1 jaar geldig en dient dus elk schooljaar opnieuw aangevraagd te worden.

Wat voegt u bij de aanvraag?

 • Het attest ‘Recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering’ of het aanslagbiljet personenbelasting van het voorgaande jaar en de twee laatste loonstroken.
 • Het aanslagbiljet onroerende voorheffing indien het gezin een eigendom heeft.
 • Attest van de schuldbemiddelaar (indien van toepassing).

Alle leerlingen die in het bezit zijn van een attest schoolparticipatiefonds hebben recht op een korting op de schoolfactuur. Het attest wordt rechtstreeks aan de scholen bezorgd. De korting moet zichtbaar zijn op de schoolfactuur. 

De school kan het bedrag dat in mindering werd gebracht op de schoolfactuur terugvorderen van gemeente Beveren:

 • Uiterlijk 15 december (deel 1) en/of 30 juni (deel 1 en/of deel 2) bezorgen de scholen aan de dienst Onderwijs één globale aanvraag tot terugbetaling van het schoolparticipatiefonds.
 • De dienst Onderwijs controleert de aanvraag tot terugbetaling op ontvankelijkheid en correcte inhoud. De dienst onderwijs kan bijkomende rapportering opvragen bij de scholen.
 • Na goedkeuring wordt de toegekende tussenkomst aan de scholen terugbetaald.