Wie een groendak aanlegt, kan hier een premie voor krijgen.

 • De premie bedraagt 40 EUR per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt. 
 • Per aanvraag kan een eenmalige premie verkregen worden van maximum 2 600 EUR per adres.

De meest in het oog springende eigenschap van een groendak is de capaciteit om water vast te houden. Het kan een gedeeltelijke oplossing zijn om wateroverlast te vermijden.

 • Het betreffende dak kan maar één keer betoelaagd worden.
 • De premie kan in elk geval nooit meer bedragen dan 100 %  van het totaalbedrag van de aanvaarde facturen.
 • De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
 • De subsidie kan toegekend worden voor vergunde gebouwen en losstaande bijgebouwen vrijgesteld van vergunning.
 • Verenigingen van mede-eigenaars in appartementsgebouwen kunnen per wooneenheid onder het dak max. 65 m² inbrengen.
 • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
 • 65 m² is het max. dat men kan indienen per woning, 4 m² is de min. oppervlakte.
 • Alleen de naar groen omgezette oppervlakte komt in aanmerking voor de premie (dus met uitsluiting van dakvensters, dakranden, …)
 • Alleen digitale aanvragen worden toegelaten.
 • Planten die het goed doen op groendaken zijn opgenomen in het gemeentelijk premiereglement.

U moet niks meebrengen.

Regel het zelf online via onderstaande knop

online regelen

Maak digitaal een afspraak via onderstaande knop

maak een afspraak

of maak telefonisch een afspraak
T  03 750 15 11

De premie wordt binnen de 6 maanden afgehandeld.

De aanvraag van een premie voor het aanleggen van een groendak is gratis.