Natuurreservaten

Rietvel Kallo

Rietveld Kallo

Het Rietveld Kallo is ontwikkeld door de vroeger akkers af te graven, hierdoor ontstonden uitgestrekte ondiepe plassen waarin het riet zich verder kon uitbreiden.  Dit rietveld ligt tussen Melseledijk en de Gasthuisstraat.

Groot Rietveld

Groot Rietveld

Een rietveld met een ongezien formaat,  80 ha - dat is wel wat. De grote van dit Rietveld hebben we te danken aan de havenuitbreiding. Door gebrek aan zand kon op deze plaats de natuur zich gedurende vele jaren ongestoord ontwikkelen. Enkel toegankelijk op de wandelpaden.
 

Grote Geule

Grote Geule

De Grote Geule is een restant van een voormalige vertakking van een belangrijke getijdengeul van het eens veel grotere Verdronken Land van Saeftinghe. Het is een oude overstromingsgeul die ontstaan is tijdens de tachtigjarige oorlog. Het reservaat is helaas niet vrij toegankelijk. Kijk bij onderstaande website voor begeleide wandelingen.

Oudendoel

Schor Ouden Doel

Het natuurgebied ligt aan de rivierzijde van de Schelde in de Prosperpolder, de noordelijkste uithoek van het Waasland op de grens met Nederland. Ten noorden van het gebied ligt het befaamde Verdronken land van Saeftinghe en aan de overkant ligt een gelijkaardig schorrengebied, het Galgenschoor.

Natuurgebieden

Hedwigepolder

Prosperpolder Noord & Doelpolder Noord

Het schilderachtige decor en de rust nodigen uit om te genieten van een deugddoende wandeling langs de dijken van de Schelde. In 1846 ontstond de Prosperpolder en in 1904 de Hedwigepolder (NL).  De polders gaan hier hand in hand met de haven. Doelpolder Noord is dan weer een uniek plek in Vlaanderen omdat natuur en industrie met elkaar verbonden worden.

Fort Liefkenshoek

Fort Liefkenshoek

Het fort en haar ruime omgeving maakt deel uit van het Europees Vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Benedenschelde'. Het Fort heeft de bestemming 'Parkgebied', het voorliggend schor is het Ketenisseschoor en is beschermd als 'Natuurgebied'. Het fort is tevens aangeduid als Habitatrichtlijngebied omwille van de (potentiële) overwinterende vleermuizen.

Putten weiden

Putten Weiden en Putten West

Putten Weiden herbergt een grote variatie aan verschillende plantensoorten waarvan 35 zeldzame. In het voorjaar broeden er tal van vogels zoals kluut en tureluur. In de winter bevolken vooral smienten, kolgans en grauwe gans dit gebied. Grenzend aan Putten Weiden ligt Putten West. Rond deze gebieden kan u een prachtige wandeling maken, vergeet zeker uw verrekijker niet.

Drijdijck

Drijdijck

In dit natuurgebied kunt u letterlijk komen uitwaaien op de dijken en genieten van één van de wijdste panorama’s in Vlaanderen. Het gebied ligt verscholen tussen het polderlandschap en de industrie van de Waaslandhaven. Het gebied is toegankelijk vanop de dijk ter hoogte van de Sint-Michielsstraat.

Spaans fort

Spaans fort

Tijdens de zomer daalt het waterpeil juist tot onder het maaiveld en ontstaat er een plasdras-situatie. Deze situatie is ideaal voor broedvogels zoals kievit en tureluur. In de ruigere hoeken en kanten van het terrein vinden we broedende roodborsttapuiten terug. Vanop het kijkplatform van het Spaans fort kunt u het natuurgebied Drijdijck zien.

Haasop

Haasop

Een gevarieerd gebied in Kallo van 100 hectaren, met open plekken, bloemrijke graslanden en struikgewas. De rijke fauna en flora zijn een streling voor het oog. Deze groene oase doet u even de Waaslandhaven vergeten. Het gebied is toegankelijk voor wandelaars op de paden.

Lisdodde kallo

Lisdodde

Een waardevol natuurgebiedje van 10 ha. Het is een gevarieerd stukje natuur dat grenst aan de Melkader. Het gebied is toegankelijk voor wandelaars op de wandelpaden.

Fort Haasdonk

Fort van Haasdonk

Een fort dat werd gebouwd voor de Eerste Wereldoorlog, maar nooit een rol heeft gespeeld, in beide oorlogen niet. Het fort is hierdoor zo goed als ongeschonden gebleven. Ook de bunkerlinie Steendorp-Vrasene, een beschermd monument, kunt u nog komen bezichtigen.

R2-vlakte

R2-vlakte

In de driehoek gevormd door het op-en afrittencomplex van de R2 bevindt zich een goed verborgen rustgebied voor watervogels. Het gebied is toegankelijk tot aan de kijkhut. Het wordt niet onderhouden, er is veel braamgroei.

Verrebroekse plassen

Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit brakke plassen die het hele jaar door gevuld zijn met water en een vrij hoog zoutgehalte hebben. In het oostelijk deel komt een grote vlakte met riet en water voor. Door zijn uitgestrektheid en zijn verscheidenheid aan verschillende natte biotopen vormen de Verrebroekse Plassen een bijzonder aantrekkelijk natuurgebied, zowel voor broedende als voor doortrekkende en overwinterende (water)vogels. 

Ketenisschor

Het is een schorrengebied, omspoeld door brak water, dat zich uitstrekt langs de oevers van de Schelde van Fort Liefkenshoek zuidwaarts tot de monding van het Waaslandkanaal. Het gebied is 4 km lang en heeft een oppervlak van ongeveer 44 ha. Het schor werd vroeger benut als buitenpolder (Ketenissepolder) tussen een lage zomerdijk en een hoge winterdijk. Zo kon het in de zomertijd als hooiland benut worden terwijl het in wintertijd overstroomde. Later werd er grond gestort die vrijkwam bij de aanleg van de Liefkenshoektunnel. Het rommelige gebied bleef niettemin in trek bij broedvogels. Uiteindelijk werd het gebied als natuurcompensatiegebied aangemerkt en werd de overtollige grond afgegraven tot op de hoogte van de schorren. 

Steenlandpolder

De Steenlandpolder is een voormalige polder die onder water is gezet om bijkomend rietoppervlak te creëeren ter compensatie van het Deurganckdok. Een stuk hiervan werd later opgeofferd voor de Liefkenshoekspoorverbinding, wat leidde tot de aanleg van het Rietveld Kallo. Er bevindt zich een restant van de Melkader. Recent werden er vijf rugstreeppaddenpoelen aangelegd en de Steenlandpolder is onder meer broedgebied van de bruine kiekendief. 

Wandelen & fietsen

Wandelen & fietsen

Zien & doen

Zien & doen

Sport en supporteren

Sport & supporteren