Als u bouwwerken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een omgevingsvergunning aanvraagt. U heeft dus een vergunning nodig als u gaat bouwen, verbouwen, slopen, graven, bomen kappen, reclameborden en afsluitingen plaatsen, ...

Op de website omgeving.vlaanderen.be kunt u nagaan of u al dan niet een vergunning nodig heeft.

Werken mogen nooit strijdig zijn met stedenbouwkundige verordeningen, Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (afgekort: RUP), Bijzondere Plannen van Aanleg (afgekort: BPA), verkavelingsvoorschriften, regelgeving over monumenten en landschappen, ...

Om zeker te zijn, neemt u best altijd vooraf contact op met de betrokken dienst (Stedenbouw of Milieubescherming).

Indienen

1. Digitaal

 • Een omgevingsvergunning vraagt u digitaal aan via het Vlaamse Omgevingsloket.
 • Voor eenvoudige werken zonder medewerking van een architect (bouwen van een tuinhuis, veranda, oprit, ...) is het mogelijk om te werken via de zogenaamde snelinvoer.

Voor beide mogelijkheden moet u eerst inloggen met uw identiteitskaart (of via een andere toepassing bv. 'itsme', mobiele app, SMS, Federaal token).

2. Op papier

Het is nog altijd mogelijk om aanvragen zonder verplichte medewerking van een architect op papier in te dienen. Hiervoor moet u de bijhorende aanvraagformulieren invullen en de nodige dossierstukken indienen en wordt een extra kost aangerekend. Meer informatie vindt u hier.

In beide gevallen moeten de ingediende documenten voldoen aan een aantal basisnormen. De gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk is.

Openbaar onderzoek

Voor sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen uw project. Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag. 

Beslissing

Het college van burgemeester en schepenen zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met:

 • de eventuele adviezen;
 • de eventuele bezwaren;
 • de voorschriften van het Gewestplan, Bijzonder Plan van Aanleg (BPA), Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) en/of verkaveling;
 • de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, ...).

Als de gemeente u de vergunning verleent, dan krijgt u een (digitaal) afschrift van de beslissing (via het Omgevingsloket). Er wordt een mededeling aangeplakt op de plaats van de werken (d.m.v. een gele affiche) gedurende een periode van 30 dagen.

Als u niet binnen de 35 dagen, vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte wordt gebracht van de instelling van een administratief beroep, dan mag u beginnen met de werken. U brengt de gemeente op de hoogte van de startdatum van de werken (via het Omgevingsloket). Later geeft u ook het einde van de werken in.

maak een afspraak
 • Melding: 25 EUR;
 • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vereenvoudigde procedure): 25 EUR;
 • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (gewone procedure): 50 EUR;
 • Bijkomende kost per wooneenheid/bedrijfsunit: 10 EUR;
 • Omgevingsvergunning voor Klasse 1 inrichting: 50 EUR (vereenvoudigde procedure) of 500 EUR (gewone procedure);
 • Omgevingsvergunning voor Klasse 2 inrichting: 50 EUR (vereenvoudigde procedure) of 100 EUR (gewone procedure);
 • Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: 100 EUR voor verkavelingen zonder wegenis (+50 EUR bijkomend per lot), 500 EUR voor verkavelingen met wegenis (+50 EUR bijkomend per lot);
 • Omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling van gronden: 100 EUR;
 • Digitaliseren van een analoge omgevingsvergunningsaanvraag: 150 EUR;
 • Aanvraag stedenbouwkundig attest: 25 EUR;
 • Aanvraag planologisch attest: 100 EUR;
 • Aanvraag conformiteitsattest: 50 EUR.