Een verbintenis tot tenlasteneming is een document dat de dienst Burgerzaken aanmaakt als een inwoner een visumplichtige buitenlander wil uitnodigen voor een kort verblijf in België en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Een verbintenis tot tenlasteneming kan alleen aangegaan worden door één natuurlijke persoon (= de garant)

 • die over voldoende middelen beschikt
 • die de Belgische nationaliteit bezit
 • of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven.

U stuurt de originele verbintenis tot tenlasteneming op naar de visumaanvrager, samen met de bewijzen van identiteit en voldoende bestaansmiddelen. De uitgenodigde buitenlander begeeft zich dan binnen de zes maanden na de legalisatie van de verbintenis naar de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post om er een visumaanvraag in te dienen.

Het origineel exemplaar van de tenlasteneming krijgt u terug omdat u dit document eventueel moet kunnen voorleggen als bewijs van voldoende bestaansmiddelen bij het binnenkomen van het Schengengrondgebied.

 • uw identiteitskaart

 • de bewijzen dat u over voldoende bestaansmiddelen beschikt om garant te staan. Het gaat hier om een regelmatig inkomen. In dit verband zal rekening gehouden worden met de samenstelling van het gezin van de garant. Als bewijs van voldoende middelen van bestaan moet de garant loonfiches of documenten opgesteld door een openbare overheid, waaruit de maandelijkse of jaarlijkse netto/bruto inkomsten blijken, voorleggen (loonfiches van de laatste 3 maanden, pensioenfiches, bewijs van uitkeringen, belastinguittreksel van het voorafgaande jaar, ...)

 • gegevens van de persoon die naar België wenst te komen
  - naam en voornaam
  - geboortedatum
  - geboorteplaats
  - nationaliteit
  - nummer nationaal paspoort
  - huidige verblijfplaats
  - plaats waar de visumaanvraag zal gebeuren

Als u zich garant wil stellen voor een visumplichtige buitenlander, moet u bij het gemeentebestuur waar u ingeschreven bent in de bevolkingsregisters een formulier van verbintenis tot tenlasteneming afhalen. 

maak een afspraak

Een verbintenis tot tenlasteneming is gratis